Home

Atom oppbygging

Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt i kjernen. Atomene er bygget opp av protoner, som forkortes til p+, nøytroner som forkortes til n, og elektroner som forkortes til e- Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper. Atomer er bestanddeler i molekyler (kjemiske stoffer). Ordet atom kommer fra det greske ordet atomos som betyr udelelig. Et atoms radius er i området 31 (helium) til 215 (radium) picometer Oppbygging av atomet: Atomet består av en positivt ladet kjerne av protoner og eventuelt nøytroner og en sky av negativt ladde elektroner. Normalt er atomet nøytralt ved at det er like mange elektroner og nøytroner. Dersom et atom ikke er nøytralt fordi det har for mange/for få elektroner, kalles atomet henholdsvis et negativt eller positivt ladd ion

Et neutralt atom vil have lige så mange elektroner som der er protoner, hvorved den elektriske ladning er 0. Hvis der optages eller afgives elektroner, for eksempel ved kemiske forbindelser, opstår et ion (ladet atom). Positive ioner opstår hvis der afgives elektroner, hvorved atomet samlet opnår en positiv ladning Bygg et atom av protoner, nøytroner og elektroner og se hvordan grunnstoff, ladning og masse endres. Deretter kan du spille et spill for å teste ut idéer. Eksempel på læringsmål Bruk antall protoner, nøytroner og elektroner til å tegne en modell av et atom, finn ut hvilket grunnstoff det er, og bestem masse og ladning. Forutsi. Et atomkraftverk er et kraftverk som fremstiller elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft.Den 20. desember 1951 ble elektrisk strøm for første gang produsert av en atomreaktor, og tre år senere ble det første offisielle atomkraftverket satt i konvensjonell bruk i Obninsk, Russland).Neste anlegg ble Calder Hall i Storbritannia, som åpnet i 1954

Video: oppbygning av et atom Archives - Studieweb

Energinivåer opptrer naturlig i kvantefysikk hvor partikler som ikke kan bevege seg fritt kun kan ha helt bestemte verdier av energien. Dette er i motsetning til klassisk fysikk hvor energien til partikler varierer kontinuerlig. Når et elektron i et atom går fra et energinivå til et annet og lavere energinivå, sender det ut elektromagnetisk stråling, som gir opphav til et linjespektrum I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de 18 vertikale kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18 Karbon er et grunnstoff. Det er et ikke-metall som tidligere ble kalt kullstoff på norsk, da det er det grunnstoffet det er mest av i kull. Atomsymbolet er C og atomnummeret er 6. Karbon står først i gruppe 14 i periodesystemet. Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent siden oldtiden. Petroleum (råolje og naturgass) består av hydrokarboner En kjemisk binding er en binding mellom to eller flere atomer, ioner eller molekyler.. Når atomer eller molekyler støter mot hverandre, kan de danne bindinger mellom hverandre og forbli i den posisjonen. Styrken til bindinger varierer mye, og en deler ofte kjemiske bindinger inn i to hovedgrupper: «sterke» bindinger og «svake» bindinger Et atom består af en lille atomkerne inde i midten, og af nogle skaller udenfor atomkernen. Atomkernen indeholder protoner og neutroner, mens skallerne indeholder elektroner. Der gælder følgende: Prot (

Atomets oppbygnin Hydrogen er grunnstoffet som har atomnummer 1 i periodesystemet. Frem til cirka 1960 ble det kalt vannstoff. Hydrogenatomet er det enkleste av alle atomer. Et nøytralt hydrogenatom inneholder bare ett elektron, og atomkjernen inneholder bare ett proton. Hydrogen plasseres vanligvis i første gruppe i første periode i periodesystemet. Egentlig passer det dårlig der, da de andre grunnstoffene.

Atomer er bittesmå partikler som er byggeklosser i alt som finnes rundt oss. Her gir Unni fra Newton oss flere fakta om atomer og radioaktivitet Lærebøkene forteller oss at vi etter hvert blir sittende igjen med et atom. Faktisk er det slik at hvis krittet ditt opprinnelig er 10 cm langt, er det den 30. eleven som ender opp med et atom, så det passer jo bra som eksperiment for en vanlig norsk skoleklasse - Et ion er et atom som er elektrisk ladd. Salter er bygd opp av positive og negative ioner. - Når salt løses opp i vann, får løsningen lavere frysepunkt enn det rene vannet. denne egenskapen utnytter vi når vi strør salt på isete veier og fortauer om vinteren Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6. Fra naturens side er det tre ulike isotoper, hvor 12 C og 13 C er stabile, mens 14 C er radioaktivt, med en halveringstid på omtrent 5730 år. Karbon er et av få grunnstoffer som har vært kjent siden oldtiden.. Karbon forekommer i flere ulike allotropiske tilstander, hvor de best kjente er grafitt.

File:Electron shell 006 Carbon

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den en fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, enverdig, særdeles brennbar to-atomig gass (H 2).Med en molar masse på bare 1,00794 g/mol, er hydrogen det letteste grunnstoffet av alle og hydrogenatomet det enkleste atomet.. Ordet atom kommer fra gresk og betyr udelelig. På et punkt i historien trodde man nemlig at atomet var det minste som eksisterte, og at det ikke kunne deles opp videre. Nå vet vi litt mer. Elementærpartiklene. I dag snakker vi om elementærpartikler, som er atomets bestanddeler. Et atom er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner For første gang har forskere klart å ta helhetlige bilder av innsida til et atom. - Teknikken er potensielt veldig viktig, sier Bjørn Hallvard Samset hydrogen og 1 atom oksygen, og kjemisk binding holder atomene sammen. Urea som finnes i urin har kjemisk formel CO(NH 2) 2 som viser at det er to molekyler amino NH 2 bundet til karbon (C), og hvor karbon også er bundet til oksygen (O). Et karbonatom kan binde seg til fire atomer. I naturen skjer det reaksjoner mellom kjemiske stoffer Alt omkring deg er bygt opp av atom. Atoma er byggjesteinane i alle stoffa. BM: http://ndla.no/nb/node/51273?fag=7&meny=30 NN: http://ndla.no/nn/node/54037?f..

NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Periodesystemet er organisert slik at de stoffene som har like egenskaper er plassert under hverandre, i samme gruppe, de har like mange elektroner i sitt ytterste skall.F.eks ser vi at både litium og natrium er plassert lengst mot venstre, dermed vet vi at begge stoffene har atomer med kun 1 elektron i ytterste skall Proteiner er den mest varierte gruppen av kjemiske forbindelser i kroppen. Et gjennomsnittsmenneske inneholder rundt elleve kilo protein. I mange celler utgjør proteiner halvparten eller mer av tørrstoffet, og i alle celler hos dyr og planter er de grunnleggende livsprosessene knyttet til proteiner. Proteiner brytes kontinuerlig ned og kan ikke lagres i kroppen

Atom - Wikipedi

Naturfag: Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers

(atomets oppbygging ol.) tidligere, og som skal i gang med temaet . organisk kjemi. Tellus er læreverket som elevene har forholdt seg til. De aktuelle begrepene her er; • Protoner • Elektroner • Nøytroner • Elektronene i det ytterste skallet • Atomnummer • Elektronparbindinger • Periodesystemet • Åtteregelen • Molekyle Rapport: Oppbygging av reaksjonsligninger Hensikt/teori I denne øvingen skal vi bruke åtteregelen til å forklare hvor mange bindinger et atom har med andre atomer DNA er lokalisert i kjernen i eukaryote celler Et gen er et stykke DNA som koder for et mRNA, rRNA eller tRNA RNA syntetiseres i kjernen og er en kopi av DNA Proteiner syntetiseres i cytosol med mRNA som templat Nukleotider Nukleotidene er de byggesteinene som DNA og RNA er lagd av Alle nukleotider har samme prinsipielle oppbygging: Det finnes 8 forskjellige nukleotider, som er dannet ved en. Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjernen.Offisielt opererer man i dag med syv perioder; periode 8 er foreslått, men er foreløpig ikke anerkjent av den internasjonale kjemi-organisasjonen.

Universet inkluderer alt, frå det minste til det største. Om ein startar i det minste (kjente), har ein kvarkar.Dei er byggesteinane i elektron, proton og nøytron.Dei igjen kan danne atom.Fleire atom kan saman danne eit molekyl, og mange molekyl dannar ein substans, for eksempel leire eller ein hudcelle.Mange nok molekyl dannar forskjellige kombinasjonar handfaste ting, som for eksempel. Informasjon om periodesystemet og de ulike grunnstoffene, deres egenskaper og forekomster, til bruk i undervisning eller for egen interesse

Natrium er et mineral som er viktig for å vedlikeholde sammensetningen på kroppsvæsker. Vanlig bordsalt inneholder natrium i form av saltet natriumklorid, og er sammen med ferdigmat vanlige kilder til natrium. De fleste får i seg for mye natrium og bør begrense saltinntaket sitt Momentliste: ‐ Atomets oppbygging (deriblandt elektronstruktur) ‐ Molekylers oppbygging (Lewis‐strukturer, oktettregel, resonansstrukturer, geometri) ‐ Periodesystemet, periodiske trender (atomstørrelse, ionestørrelse, elektronegativitet osv, gruppevise og periodevise trender) ‐ Bindingstyper (kovalente bindinger (upolare, polare), Ionebindinger), Intermolekylære vekselvirkninger. En del av deres oppbygging av muligheten til å starte en global lynkrig. Så alvorlig at Stjørdal og Norge nå må forberede seg på å bli russisk atom-mål Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

Biologi Cellens opbygning

Hvordan er et atom opbygget - Findhvordan

Bygg et atom - Atomer, Atomstruktur, Isotope Symbols - PhE

Atomkraftverk - Wikipedi

Kjernereaktor, fisjonsreaktor, kjerneenergireaktor, uranreaktor eller atomreaktor er ei innretning der ein fisjonsprosess (kjernespaltingsprosess) vert oppretthalden ved ein kontrollert kjedereaksjon.Reaktorar vert nytta for utvikling av varme som kan nyttast direkte eller omsettast til elektrisk energi, som då vert kalla kjerneenergi, produksjon av radioaktive stoff for medisinsk og teknisk. Atom-opprustningen på Kola er skremmende. Stadig mer av Russlands arsenal av atomvåpen blir nå utplassert tett opp mot grensa til Norge. Nordlys . og åpne data viser nettavisen Independent Barents Observer i en grundig artikkel hvordan Russland nå driver massiv oppbygging av nye atomvåpen på Kola-halvøya naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir Oppbygging og fortellermåte Boken jeg har lest er en kriminal roman og starter i retroperspektiv. Den begynner med slutten og resten av boken er da et tilbakeblikk på det som hendte først

Hvordan atomet er bygget opp - Naturfag 9 trinn

energinivå - Store norske leksiko

 1. Verdikjede er et begrep som brukes for å beskrive en organisasjons verdiskapning på et strategisk nivå. I denne artikkelen skal vi beskrive hva verdikjede er, i henhold til modellen til Michael Porter (1985)
 2. Behov for synonymer til ELV for å løse et kryssord? Elv har 3885 treff. Vi har også synonym til vannvei, åre og vannåre
 3. Siden 1994 har KiiL vært en ledende møbelaktør med butikker i Oslo, Tromsø og Gjøvik. Alt i eksklusivt kvalitet og design
 4. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for
 5. Magasinet i et magasinkraftverk har to viktige hensikter: Det skal lagre vannet, og øke fallhøyden. Vi kan skille mellom to typer magasiner: Nærmest kraftverket har vi inntaksmagasinet, eller døgnreguleringsmagasinet (3). Andre typer magasiner kan demme opp store vannmengder for uke-, sesong-, eller årsreguleringer, og disse kalles gjerne hovedmagasin eller reguleringsmagasin (2)
 6. Logos. Logos handler om å overbevise publikum ved å bruke en saklig og rasjonell argumentasjon. På den måten appellerer avsender til tilhørerens fornuft, intellekt og dermed evnen til å innse riktigheten av gitt synspunkt eller budskap.. Denne appellformen bygger på alle former for fakta, statistikker og taler, dvs. ting som kan måles, veies og bevises
 7. 20.36: Tre menn i finlandshetter stormer inn, våpen i hånd og med en bombe i bagen. Jentene støkker, mennene skriker, skolen skulle jo stå tom! I forvirringen får Madelene sendt av gårde en beskjed, ikke til politi, men til sin egen blogg

periodesystemet - Store norske leksiko

Læringsutbytte. Kunnskaper: Kandidaten har - avansert kunnskap om fotoners egenskaper, foton-atom interaksjon, og foton kilder og detektorer - detaljert kunnskap om oppbygging, ytelses og begrensninger i optiske kommunikasjonssysteme Gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag. viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skol ha grunnleggjande kunnskap om oppbygging, eigenskapar og reaksjonar til stoff ut frå eit fysikalsk perspektiv; ha grunnleggjande kunnskap om struktur og bindingsforhold i atom og molekyl; Ferdigheiter. gjere utrekningar ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og likningar; gjennomføre forsøk i eit laboratorium etter ein skriftleg prosedyr

Registreringsbildet i AtoM •Skjemabasert •Det samme skjemaet benyttes for alle nivå av beskrivelsen (Fonds, Series, Files og Item) •Inndelt tematisk etter ISAD(G)s oppbygging, med noen tillegg: • Access points, for å knytte andre beskrivelser tematisk, geografisk eller nav Oppbygging og faglig progresjon i undervisningen vil være i henhold til ditt nivå, og gi deg en god helhetsforståelse og en solid basis. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre av plast med klemte skjøter på varm side. Dette heftet er laget med henblikk på riktig oppbygging av vegger, gulv og tak i Slik lages beregningsmodellen . En matematisk modell er en modell som beskriver virkeligheten ved hjelp av likninger. Viktig input i modellen kommer fra andre matematiske modeller som viser hvordan atomer påvirker naboatomer når aluminiumlegeringer utsettes for påkjenninger

karbon - Store norske leksiko

Kjemisk binding - Wikipedi

Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige universet. Naturfag er praktisk og aktivitetsbasert fokusert både i og utenfor klasserommet. Naturfag 2 tar for seg biologi, fysikk, kjemi, geofag og naturfagsdidaktikk med tema som kropp og helse. 8 metoder for å øke elevenes engasjement! Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie For noen dager siden hadde jeg en interessant samtale med en kollega som jobber på en annen videregående skole 2017-07-17T08:21:32.540Z 2017-07-17T08:21:32.540Z urn:uuid:25853c5d-cccd-4658-9ac4-00633595718e Økningen i byråkrati var større under den rødgrønne regjeringen enn under Solberg-regjeringen. Påstand Trygve Slagsvold Vedum: «Effektivisering er [for dagens regjering] nedleggelse av lokale tjenester rundt omkring i hele landet, og tidenes oppbygging av byråkrati og konsulentbruk i Oslo. Start studying Kapittel 3 - bindinger, oppbygging og egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2020-03-06T01:02:05Z I forbindelse med revisjon av Vegdirektoratet/ Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser skal beskrivelsen av netto ringvirkninger oppdateres. Denne rapporten gir en beskrivelse av netto ringvirkninger, med vekt på definisjoner og avgrensninger, og foreslår en sjekkliste som skal indikere hvilke prosjekter som har potensiale for netto ringvirkninger

Atomets opbygning - Studienet

 1. Atom- og kjernefysikk: Oppbygging av atomene. Røntgenstråling. Kvantefysikk. Teknologi: Virkemåte og bruk av diode, transistor, lysdetektor og moderne sensorer. Astrofysikk: stjerner, verdensrommet ol HVORFOR velge fysikk ? Fysikk er en viktig del av grunnlaget for all teknologisk utvikling, og dermed av vår kultur
 2. Nytt demo-molekylbyggesett med kuler på hele 44 mm (hydrogen 25 mm). Med dette settet bygger du enkelt store molekyler og forbindelser som kan ses også helt bakerst i klasserommet.Egner seg for både organiske, uorganiske og biokjemiske forbindelser. De fleksible pinnene muliggjør både dobbelt- og trippelbindinger. S..
 3. ste mengde av et grunnstoff
 4. BAKGRUNN: Den periodiske tabellen er organisert som et stort rutenett. Grunnstoffene er plassert på spesielle plasser etter utseende og oppførsel. Som i et kryssord har tabellen loddrette og vannrette rekker. Hver av dem betyr noe

Atomets oppbygning - YouTub

 1. Emnet dekker elektronisk oppbygging av atomer, Pauli-prinsippet, Hunds regel, Aufbau-prinsippet, kvantetall, hypervalens. atom/ione radier. Transisjonsmetallkomplekser, krystallfeltteori. Laboratoriekurset gir praktisk kjennskap til kvalitativ analyse, kompleksreaksjoner, og red-oks reaksjoner for grunnstoff i d-blokka. Læringsutbytte
 2. Apparatlære: Oppbygging og virkemåte for røntgenrøret. Linjefokusprinsippet og anode heeleffekt. Røntgen- og CT-apparatur (1stp) Læringsutbytte. En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Studenten..
 3. Hun som KOLS syk føler seg isolert og syns at det er vanskelig å komme seg ut på egen hånd. Jeg foreslår at jeg kontakter ergoterapeut som kan hjelpe henne med forskjellige hjelpe middler slik at hun får det bedre både inne og kan bevege seg utedoors

Fakta om selen Generelt om selen. Vitaminer er molekyler sammensatt av et større eller mindre antall atomer forbundet med hverandre. Selen et grunnstoff, det vil si ett enkelt atom Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d7/L%C3%A6ringsutbytte_-_program_og_emner_v3.xlsx Programmets læringsutbytte, undervisnings- og vurderingsformer på emner OK Paintball - Her følger vi OK Paintball -utleie og salg-Instruktør Stian Wexhall gjenoppfrisker gamle kunstner etter en lang pause fra paintball Oppbygging av stålcasingen Fortsatt er det mekanisk avdeling som dominerer arbeidet på Fuglø. Tidlig i sommer ble fartøyet forhalt til kommunekaia for å starte montering av ny stålcasing. Da er vi avhengig av fast grunn for lastebil med kran til de tunge løftene

hydrogen - Store norske leksiko

Batteri oppbygging Et batteri er en innretning som omformer kjemisk energi direkte til elektrisk energi. (Atom) Populære innlegg. Motorfeil lampe lyser. Jeg vet ikke hva som kan være problemet, siden den brått begynte å . VW Polo rister og motorlampa lyser. Ujevn kjøring - Teknisk og SimReal - Hjelp - Kvantefysikk. 001 Makrokosmos - Mikrokosmos 002 Eksempler hvor klassisk fysikk ikke fungerer 003 Historisk utvikling av kvantefysikken 004 Atom-struktur 005 Lineære vektorrom 006 Tilstandsfunksjoner, variabler og operatorer i kvantefysikken 007 Aksiomatisk oppbygging av kvantefysikken 008 Mach-Zehnder Interferometer 009 Sammenfiltring 010 Schrødinger-ligninge

Fakta om atomer - NR

 1. . Bloggarkiv 2020 (28) august (2) juli (3) juni (1) mai (2) april (4).
 2. Oppbygging av oppgaven (Dysthe og Kjeldsen upubl.) Teoretisk perspektiv beskriver og begrunner teorivalg (faglig ståsted) og definerer begreper du bruker for å belyse problemstillingen. (Ta utgangspunkt i pensum!). Metoder og kildevalg beskriver og begrunner fremgangsmåten du har brukt for å belyse problemstillingen
 3. I dag er vi samlet for å ta avskjed med far. Det er både vemod og glede en slik dag. Et stort vemod over at plassen til far nå er tom. Glede fordi vi vet at han nå er trygt heime i himmelen og har det evig godt
 4. Intel Atom (1.6 GHz) ARM Cortex-A8 (720 Mhz) RAM. 2GB LPDDR3. 125 MB. 512 MB. 1 GB DDR. 128 MB. Lagringsplass. 8GB eMMC. 32 MB SPI flash. 4GB eMMC. 2 GB SLC. 128 MB SLC. Internetttilkobling. Ethernet og Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) Ethernet. Ethernet. Ethernet. Ethernet. Protokoller. Z-Wave - 868,4MHz Wi-Fi - 2,4 GHz & 5GHz 433MHz, 868MHz. Z-Wave.
 5. Druesukker som blir dannet i fotosyntesen, tjener både som energikilde for prosesser i cellene og som råstoff for oppbygging av andre molekyler. Ved gode varme- og lys forhold, produserer de grønne plantedelene mer sukker (druesukker) enn de bruker. Dette omdannes da til stivelse og veksten krøller seg innover

naturfag.no: Hva er et atom

 1. Blogg under oppbygging Denne bloggen har jeg tenkt å bruke for å legge ut politiske innlegg. Foreløpig er den bare under oppbygging. Følg med, snart kommer det mer stoff her. Spanderer et vinterligbilde av et av NSBs intercitytog. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom).
 2. Et kjapt overblikk over EUs oppbygging, basert på pensumboka DELTA! i Samfunnsfag: Alle EUs medlemsland har statsledere eller regjeringssjefer sittende i Det europeiske råd. Her finner de ut hva som skal være hovedlinjene i det EU skal gjøre videre
 3. ste molekyl og atom, til biler og romferger. Den universelle energiloven sier at energi ikke kan skapes eller forsvinne, den kan bare gå fra en energiform til en annen. Den energiformen som er mest interessant i denne oppgaven erelektrisk energi . Elektrisk strøm bringer energi i strømkretser
 4. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Abonner på Ungdomsboka. Innlegg Kommentarer Bøker for ungdom. Likar du å lesa? Denne bloggen gir deg tips om bøker, teikneseriar og anna som har med ungdomslitteratur å gjera. Bli ein bloggar du også, gi ditt bidrag og kast deg inn i.
 5. Vi kjøpte oss hus i desember og vil gjerne dele arbeidet vi legger ned med dere. Huset er fra 1920 årene og har ikke vært pusset opp siden 70-tallet. Så nå er vi godt i gang med renoveringen. Det er mye arbeid som skal til, men vi gir oss ikke før målet er oppnått
 6. Hvis du er interessert i hvordan stoffer henger sammen, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer på hverandre, er kjemi faget for deg. Kjemi kan brukes i mange områder, men er spesielt viktig for å finne løsninger på fremtidens miljøutfordringer. Ved UiS kan du spesialisere deg enten i Kjemi eller Vann og miljøteknikk
 7. En kumage er full av gass som kan bli til drivstoff for biler. Fem bøtter kubæsj er nok til å kjøre flere kilometer. Programleder: Unni Eikeseth

Atomer - Daria.n

Diktet er også et godt eksempel på bruk av onomatopoeia, altså lydmalende eller lydhermende ord (zik zak, tik tak), som vi vet Obstfelder brukte hyppig i sin diktning.Men dette virkemiddelet tilhører vel poetikken snarere enn metrikken. Merk også perspektivskiftene: Det veksler smidig mellom første person flertall i første strofe (vi hopper, vi triller) avrundet med det omnisciente. Nedbryting og oppbygging - eller? Som lyn fra klar himmel - nesten; Blod på tann; En merkelig dag - Iform-løpet 2011; Tirsdagsutfordringen; Med surklende sko; Tidsklemt; Nyforelsket! mai (9) april (8) mars (7) februar (6) januar (12) 2010 (126) desember (6

Karbon - Wikipedi

(fanen heter inntil videre studiestruktur, i påvente av endring av den gamle Oppbygging til Studieløp) B_RE_OPPBY Oppbygging Afshi på 12. mars 2010 kl. 07:1 En blogg hvor jeg kommer til å skrive, legge ut bilder og rett og slett holde folk oppdatert. Alle som ønsker å vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør nede i Australia, nærmere bestemt Sydney, kan følge med her Novellen likner på en bildebok for barn, men den er ment for ungdom og voksne. Budskapet i boken er at man må tenke over hvilke skylapper man selv har, eller som noen annen har gitt deg. Med det mener jeg at alle er påvirket av en kultur og landets eller familiens tradisjoner, noe som kan føre til at vi får en begrenset oppfattelse av verden

Kjells HVAMENERUA?:

Hydrogen - Wikipedi

Han hevdet at effektivisering for «dagens regjering» er «å legge ned lokale tjenester rundt omkring i hele landet, og tidenes oppbygging av byråkrati og konsulentbruk i Oslo». Vedums rådgiver Lars Vangen sender lenker til to artikler i Aftenposten når Faktisk.no ber om dokumentasjon for påstanden om «tidenes oppbygging av byråkrati» Oppbygging og nedtelling Om få dager bærer det østover. Langt østover! Armene mine er i ferd med å bli blå av all klypingen - skjer dette virkelig? - og det er nesten så jeg har begynt å glede meg til flyturen også En klar spesifikasjon av SOSI formatets oppbygging sikrer at data kan utveksles i form av SOSI filer mellom ulike brukere og systemer, slik at en oppnår interoperable løsninger. 2.3 Bruksområde I utgangspunktet er denne standarden tiltenkt systemleverandører som skal lage eksport/import-rutiner for utveksling av SOSI-filer

Bakgrunn: Hva er et grunnstoff? - Forskning

Figur 2: Skjematisk oppbygging av en fiberoptisk kabel. Teoretisk beregnet bitfeilsannsynlighet i optisk mottaker. Veiledningen kan også brukes av. På dette kurset ser vi både teoretisk og praktisk på oppbyggingen av en fiber og. Passer for alle som skal begynne å jobbe med optisk fiber for IT og telekom Vi har kjøpt oss en spisestue på finn.no. Den har stort spisebord, og 6 stoler. Men de hadde feil farge. De er nå malt hvite i helga, og her tror jeg det blir grått ullstoff i ensfarget Atom: Posts; What is RSS? Winlink Grenland er under oppbygging. By LB5OA on Oct 15, 2019 | In Aktivitet. 14.oktober 2019: Vhf-antenne for Winlink Packet er montert på Vealøs. Testing av linker mot Arendal, Tønsberg og Follo pågår. No feedback yet Comment feed for this pos

Atomer - YouTubeisolasi | Eko Prasetyastoryline- oppbygging av barnehage

Batteri oppbygging Det består av én eller flere galvaniske elementer eller celler, . Den mest interessante batteriteknologien for oppladbare batterier i dag er litiumholdige batterier. Disse har gått gjennom en stor utvikling allerede, men det er . Dette er takket være batteriet. I. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Om meg. Elise Anda Jeg går i 2 klasse ved Randaberg vgs, på denne bloggen kommer det til å legges ut noen innlegg i forbindelse med et fag vi har på skolen som heter Kommunikasjon og kultur. Vis hele profilen min. Bloggarkiv 2010 (3 Haugesund kommunes nettside med oversikt over tjenester og organisasjon https://www.haugesund.kommune.no/om-kommunen/visjon-og-mal 2020-09-24T02:32:37+02:00 Haugesund. Bad del 2- oppbygging Her kommer toalettet: og i veggen ved siden av kommer vaskemaskin og tørketrommel. Blir deilig å få de opp fra kjelleren. Spesielt siden trappen ned til kjelleren er så smal og ekkel og gå i med fulle kleskurver Denne Wikien er ment å inneholde dokumentasjon og rutiner for Best Practise innen samlingsarbeid. Her skal vi dokumentere hva vi gjør og hvorfor

 • Snittlønn byggeleder.
 • New zealand kingdom.
 • Lavt stoffskifte behandling.
 • Zürichsee tiefe.
 • Dusjkabinett 100x100 tilbud.
 • Norrøne symboler tatovering.
 • Waldhotel freudenberg.
 • Telenor innstillinger iphone.
 • Vøringsfossen utsiktspunkt.
 • Faktoranalyse kryssladning.
 • Kim haugen jesper haugen.
 • Dato omregner.
 • Dyr i løvskogen'.
 • Autokorrektur gmail.
 • Vekt oppgaver.
 • Dr bugge aleris.
 • Feuerwerk graz 2017/2018.
 • Minecraft laby mod.
 • Villhunden film.
 • Tidsrommet kryssord.
 • Open trails.
 • Passkontroll gardermoen 2018.
 • Kölner zoo rabattcodes.
 • Strikke flette over 4 masker.
 • Oppbevare sigarer i plastpose.
 • Norsk landslagskeeper håndball.
 • Labrum ruptur hofte.
 • Senkning crp.
 • Sophia grace song.
 • Träna med bröstimplantat.
 • Xbox game release.
 • Smalere midje på en uke.
 • Poskok schlange.
 • Aptere kryssord.
 • Harley davidson schriftzug schablone.
 • Hva skjer i hjernen når vi lærer.
 • Pb wiki.
 • Samtidig validitet.
 • Perforerande granuloma annulare.
 • Kvantitativ metode ulemper.
 • Bakehuset hammerfest.