Home

Yrkesetiske prinsipper

Yrkesetikk - Wikipedi

 1. Generelle yrkesetiske prinsipper. Selv om ulike yrker har formulert sine yrkesetiske retningslinjer litt forskjellig, har de noen fellestrekk. De fleste yrkesetiske retningslinjer sier noe om: å respektere alle menneskers likeverd; å opptre ærlig og redelig; å opptre åpent og ansvarlig; å tilstrebe obektivite
 2. Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger
 3. FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO: Yrkesetisk grunnlagsdokument 2019-2023. Her kan du lese en PDF-versjon av yrkesetisk grunnlagsdokument, vedtatt av FOs landsmøte i november 2019
 4. Yrkesetikk er i sosialt arbeid å utøve yrket basert på humanistiske og demokratiske verdier og FNs menneskerettighetskonvensjoner.De norske sosialarbeidernes yrkesetiske grunnlagsdokument er utarbeidet av Fellesorganisasjonen (FO) som er profesjon- og fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.I yrkesetisk grunnlagsdokument fra 2015 sies det at.
 5. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for sin egen yrkesutøvelse. Mitt møte med brukeren, pasienten og pårørende. I mitt møte med brukeren eller pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet
 6. Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015

Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeider

 1. De yrkesetiske retningslinjene beskriver blant annet: de oppgavene og funksjonene som barne- og ungdomsarbeidere er kvalifiserte til å utføre eller fylle, og de oppgavene og funksjonene de ikke er kvalifiserte til å utføre eller fylle; hvordan barne- og ungdomsarbeideren skal opptre for å oppnå tillit hos brukere og i samfunnet forøvri
 2. erklæring om etiske prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer. Som medlemmer av IFSW er profesjonene forpliktet av dette internasjonale dokumentet. FO er også medlem av International association of social educators (AIEJI), og er derfor også forpliktet av deres etiske dokumenter
 3. Lærerprofesjonen har et ansvar overfor barn og unge, deres foresatte og samfunnet. Vi er forpliktet på, og ansvarlige for, barnehagens og skolens samfunnsmandat. Barnehagens og skolens formål er fundert på en rekke grunnleggende verdier, som vi som profesjon i fellesskap må gi et praktisk.
 4. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse. Mitt møte med brukeren/ pasienten og pårørende. I mitt møte med brukeren/pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet
 5. Etiske prinsipper. Vi møter alle med respekt. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser. Vi er en åpen og etterrettelig kommune. Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra. Vi tar selvstendig ansvar
 6. Medisinsk etikk omfatter etiske utfordringer ved en rekke medisinske felt og tiltak, som assistert befruktning, selektiv abort, tvangstiltak, organdonasjon, og dødshjelp.Til hjelp i vanskelige medisinsk-etiske beslutninger er det ved alle helseforetak i Norge kliniske etikk-komiteer.En har også yrkesetiske råd på nasjonalt nivå, som Rådet for sykepleieetikk, og Rådet for legeetikk

Retningslinjene finnes både på norsk og engelsk. De omhandler bl.a. forhold til pasienter, pårørende og medarbeidere i tillegg til profesjonen, arbeidssted og samfunn Etiske prinsipper for nordiske psykologer . Norsk Psykologforening. Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Norsk sykepleieforbund

De fleste helseprofesjonene har sine egne yrkesetiske retningslinjer, for eksempel sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer og yrkesetiske retningslinjer fra Fagforbundet. De lovene som er spesielt aktuelle og tar for seg etiske normer for helsearbeideren, er loven om helsepersonell, loven om helsetjeneste i kommunene, sosialtjenesteloven, forvaltningsloven og pasientrettighetsloven Flere og flere bedrifter velger å sette ord på de forventninger de har til sine ansatte når det gjelder adferd. Her er noen forhold det er verdt å tenke over hvis din bedrift skal lage slike retningslinjer Plikten gjelder i prinsippet overfor alle, også pårørende. I sistnevnte tilfeller skal man håndtere den med mest mulig varsomhet, og være lojal mot de gjeldende regler og instrukser så langt disse er i samsvar med disse yrkesetiske retningslinjer. Utgitt av: Helsesekretærforbundet i Delta. Nøkkelor

Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger Yrkesetiske dokument omhandler også verdivalg på samfunnsnivå, og dermed er disse også med på å legge grunnlag for aktiv handling også på nivået dette kapittelet omhandler. Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

- Det er noe vi jobber med å informere om hele tiden, sier leder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik. Plattformen er laget som en veiledning som kan hjelpe profesjonen som kollektiv med å sikre god praksis i rom som ikke kan lov- og planfestes NFFs yrkesetiske retningslinjer. Sist endret av Hovedlandsmøtet i 2019. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. 1.3 Fysioterapeuten plikter å være kjent med og overholde den lovgivning og de forskrifter,. De etiske utfordringene for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon, opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav. Juristforbundet mål med de etiske retningslinjene er å øke bevisstheten til de enkelte jurister og ledere når det gjelder etisk kvalitet i sitt arbeid Kristoffer er elev i 5. klasse ved en barneskole i en liten kommune. Kristoffer har stammet siden han gikk i barnehagen og har fått hjelp av logoped tidligere, men har nå hatt en periode med lite stamming. Taushetsplikt Kari underviser i norsk i lektorutdanninga. På vei til universitetet sitter. - Jeg er uenig med påstander og krav som står i de yrkesetiske retningslinjene. Og ikke bare er jeg uenig, jeg påstår at noe av det som står i retningslinjene kan være direkte uetisk. Dette skriver Sveinung Monstad i sitt tilsvar til Marie Aakre og Anne Clancy

prinsippet om behov for å vite. Hvis din kollega ikke trenger opplysningen for å kunne gjøre jobben sin, skal du heller ikke gi slik informasjon. 5. Straffbare forhold Brudd på norsk lov som kan medføre straffansvar kan i prinsippet danne grunnlag for oppsigelse fra kommu-nen. Dette gjelder i fritiden så vel som i arbeidstiden. 6. Fa De fleste yrkesetiske prinsipp og retningslinjer befinner seg innenfor dette feltet. Normenes makt. Fra vår første arbeidsdag på en ny jobb ser og lærer vi av hva de andre i organisasjonen gjør. Gradvis lærer vi alle de uskrevne reglene som ikke står nedskrevet noen sted,.

Etiske prinsipper Forskere skal følge de anerkjente etiske praksisene og grunnleggende etiske prinsippene som gjelder for deres fagfelt, og de etiske standardene som er nedfelt i de ulike nasjonale, bransjevise eller institusjonelle yrkesetiske regler. Ansvarlighe Løvstad Skole as/Løvstadskolen. Hjem; Andre tjenester; English; Fagartikler; Faglig forum; Kontakt oss; Kurstilbud; Kursvurderinger/erfaringe Etisk refleksjon er en grunnleggende forutsetning i alt arbeid for andre mennesker. Hver enkelt tjenesteyter er ansvarlig for sine egne etiske valg, men det er viktig at alle som jobber med mennesker finner tid til å diskutere de dilemmaene man til enhver tid står ovenfor Generelle yrkesetiske prinsipper. Selv om ulike yrker har formulert sine yrkesetiske retningslinjer litt forskjellig, har de noen fellestrekk. De fleste yrkesetiske retningslinjer sier noe om: å respektere alle menneskers likeverd; å opptre ærlig og redelig; å opptre åpent og ansvarlig; å tilstrebe obektivitet; å overholde lover og regle

Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjene vil og bør alltid være gjenstand for fortolkning og diskusjon. 2.2 Radiografen bidrar til fagutvikling og forskning, og følger de regler og prinsipper som gjelder for slik virksomhet Hva er yrkesetikk? Forretnings eller yrkesetikk er standarder eller retningslinjer fastsatt av mennesker i et bestemt yrke. Etiske retningslinjer er en del av forventningene til de som er involvert i mange ulike typer yrker. Folk i et yrke ønsker ikke å godta dårlig, De yrkesetiske retningslinjene er en norm som forteller hvordan en tolk bør oppføre seg og utføre sitt arbeid etter godt faglig skjønn. Retningslinjene er ment å veilede i god tolkeskikk, gjenspeile tolkeprofesjonens faglige og etiske standard, samt inspirere tolker til etisk refleksjon og diskusjon

Yrkesetikk - FO - Din fagforenin

 1. Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens landsmøte i 1998. Last ned prinsippene som pdf-fil. Fagetiske avgjørelser. Alle konklusjoner i saker som sendes Fagetisk råd etter 1. januar 2016, vil bli publisert på Psykologforeningens nettside
 2. 3.3 Etiske utfordringer og prinsipper (1999) og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. 1.5 Begrepsavklaring Vi velger å definere de ulike begrepene vi har brukt i vår problemstilling for å avklare hva problemstillingen handler om og for å øke forståelsen rundt temaet
 3. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv. Hvis taushetsplikten skal brytes, må andre etiske hensyn veie tyngre enn taushetsplikten ( for eksempel akutt helsehjelp)

erklæring om etiske prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer. Som medlemmer av IFSW er profesjonene forpliktet av dette internasjonale dokumentet. FO er også medlem av International association of social educators (AIEJI), og er derfor også forpliktet av deres etiske dokumente lena dirdal bsy155 26. august 2018 sykepleiens yrkesetiske grunnlag. yrkesetiske verdier. hva er etikk? normativ etikk: er avledet av begrepet norm som bety Yrkesetiske retningslinjer kan ikke gå på tvers av grunnleggende prinsipp i allmenmoralen, for eksempel det at vi ikke skal ta liv. Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 har da også en nullvisjon, en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste Hva er de etiske utfordringene i den kommunale sosialtjenesten? Spørsmålet ble stilt til sosialarbeidere, leder, studenter og brukere. Fire fokusgrupper ble gjennomført, en for hver av de nevnte gruppene. Artikkelen presenterer fire temaer; (1) etikk i hverdagen, (2) håndtering av etiske spørsmål, (3) hvordan forholder vi oss til hverandre og (4) når ting blir vanskelige

yrkesetikk - sosialt arbeid - Store norske leksiko

selvbest 1.jpg Foto: Hanne Engelstoft Lund I utgangspunktet skal alle selv bestemme om han eller hun vil motta den hjelpen som fagfolk tilbyr. Dette går frem av det yrkesetiske prinsippet om selvbestemmelse, som finnes i mange yrkesetiske retningslinjer og erklæringer. Selvbestemmelse i sin rene form innebærer at et individ skal innvirke på egne livsvilkår, alt etter hvorda Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette

Etiske prinsipper Forskere skal følge de anerkjente etiske praksisene og grunnleggende etiske prinsippene som gjelder for deres fagfelt, og de etiske standardene som er nedfelt i de ulike nasjonale, bransjevise eller institusjonelle yrkesetiske regler. Ansvarlighe Yrkesetiske retningslinjer. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund ——- Norsk Psykologforening (NPF) Etiske prinsipper for nordiske psykologer Ethical principles Fagetikk og klagegang Reglement og saksbehandlingsregler for Fagetisk råd og Ankeutvalget Hvem kan gi meg hjelp til å klage? Norsk Radiografforbund: Råd for radiografetikk: Norsk. Prinsippet gjelder særlig informasjon til de registrerte om identiteten til den behandlingsansvarlige og formålene med behandlingen samt ytterligere informasjon for å sikre en rettferdig og åpen behandling for de berørte fysiske personer samt deres rett til å få bekreftelse på og bli eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte.

Helsearbeiderfag Vg2 - Yrkesetikk for helsefagarbeidere - NDL

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi) Yrkesetiske rettningslinjer for sykepleiere; Etiske prinsipper for Nordiske psykologer; Generelle yrkesetiske prinsipper . Selv om ulike yrker har formulert sine yrkesetiske retningslinjer litt forskjellig, har de noen fellestrekk. De fleste yrkesetiske retningslinjer sier noe om: å respektere alle menneskers likeverd; å opptre ærlig og redeli

Etiske regler for leger - Legeforeninge

 1. prinsipper. 2.5 Radiografen vurderer henvisningen og utfører ikke undersøkelse og behandling uten et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. 2.6 Radiografen erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innen for disse og søker veiledning ved behov. Yrkesetiske retningslinjer for radiografer Norsk versjo
 2. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere bygger på prinsippene i ICNs etiske regler, og grunnleggende menneskerettigheter, slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring. I Sykepleiens grunnlag slås det fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet
 3. • kan anvende kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, til etisk refleksjon rundt praktiske og teoretiske problemstillinger i helse- og omsorgssektoren • kan anvende kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, til å samhandl
 4. Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved legers yrkesutøvelse. Les om Legeforeningens arbeid knyttet til etikk, nasjonalt og internasjonalt, og om Rådet for legeetikk
 5. Dette prinsippet understrekes, blant annet, i FO's yrkesetiske retningslinjer. Det er imidlertid vanskelig å være enig i at etterpåforklaringer alltid er problematiske. Etter mitt syn kan vi like gjerne hevde at alle valg bør forklares til andre etter at de har forekommet fordi det er en grunnleggende usikkerhet knyttet til at en enkelt profesjonsutøver skal finne gode grunner for sine.
 6. Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA (International Council on Archives) har vedtatt yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer. Formålet med regelverket er å gi en etisk ramme for arkivaryrket

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Plikter og regler som

 1. Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten er på høring frem til 01.10.20. Her kan du lese alle høringsuttalelsene
 2. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd
 3. har forståelse for yrkesetiske prinsipper, praktiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med barn og unge og deres familier, og kan reflektere over egne verdier, holdninger og praksis har utviklet en etisk grunnholdning og relasjonskompetanse i arbeidet med barn, deres foreldre og kollegae
 4. utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet; bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett; utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer ; Vurdering. Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget . Bestemmelser for.
 5. ister Nikolai Astrup, nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen, forskere og lokalpolitikere deltok
 6. Dette er brudd på yrkesetiske prinsipper. Man skjuler sine spor, og sporene forteller avslører at ett av verdens mest kjente nyhetsbyråer er anti-Trump, Det samme er New York Times hvor en av redaktørene, Aman Batheja, kalte historien en bombe
Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse

Hvorfor er etikken så viktig? - Utdanningsforbunde

Følgjande prinsipp dannar eit felles etisk grunnlag for alle som har sitt arbeid på Mona Vekst: Respekt for enkeltindividet Alle menneske er likeverdige og har rett på eit verdig liv uavhengig av nasjonalitet, språk, kultur, kjønn, seksuell legning, funksjonsnedsetting, alder, religion og politisk oppfatning er offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Vi skal legge til rette for at saker i kommunen er tilgjengelige for offentligheten med mindre de skal unntas i henhold til lov- og avtaleverk. 5. Være habil Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning. Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dans, som supplement til øvrig etisk regelverk ved UiS og i statstjenesten Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) God apotekpraksis fra Apotekforeningen NB! Etiske elementer som det finnes detaljerte bestemmelser for i lovverket, er ikke utdypet i retningslinjene. Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven

Yrkesetikk Etikk i helsetjenesten Fagforbunde

AS REKO skal være en moderne, konkurransedyktig og lønnsom bedrift som driver yrkeskvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft samt spesialisert rehabilitering. Vekst og utvikling av nye.. Andre yrkesetiske retningslinjer for NITO-medlemmer 28 Plakat kritikkverdige forhold 29 INNHOLD. 4 5 Etikk i NITO Vi går foran - vi har verket. Vi trenger noen begreper, prinsipper og verktøy for å finne ut om handlingen er tillitvekkende, klok - eller det motsatte - og det er nettopp det etikken gir oss. Kurs i etikk - eller.

Visjon, verdier og etiske prinsipper - Fredrikstad kommun

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICN›s etiske regler. Oslo: Norsk Sykepleierforbund, 2007. 5. Granum V. Pasientundervisning krever kunnskap. Sykepleien 2010;15:62-64. 6. Grønnestad BK, Blystad A. Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en operasjon 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. Boken følger opp den offentlige debatten om prioriteringer i helsetjenesten med et nytt kapittel • Følge forskningsetiske prinsipper og krav til kvalitet og integritet, slik de blant annet er formulert av Norges forskningsråd. • Ta ansvar for egen og SSBs utvikling, og bidra til samarbeid og et godt arbeidsmiljø. • Bidra til faglig debatt, både internt og eksternt Yrkesetiske retningslinjer. Retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. 5.1 Manuellterapeuten skal i forbindelse med fagutvikling og forskning følge de regler og anerkjente prinsipper som gjelder for slik virksomhet

medisinsk etikk - Store medisinske leksiko

2.4 Yrkesetiske prinsipper for dommere (YPD) • Vedtatt i 2010, etter langvarig tilblivelsesprosess • Fra detaljert og omfattende regelverk, til kortfattede og generelle prinsipper, jf. senere i 5. 27.01.2014 • Side Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Arkivarene bør arbeide i overensstemmelse med alminnelig godtatte prinsipper og praksis. De bør løse sine oppgaver i samsvar med arkivfaglige prinsipper, med hensyn til. hvordan aktive arkiver og bortsettingsarkiver. Prinsipper og verdier kan komme til uttrykk på ulike måter, og kan ofte komme i konflikt med hverandre. En havner også i dilemma , hvor ingen løsning er fullgod, men hvor en er nødt til å avveie, velge og forsøke å komme frem til en best mulig løsning. Å øve opp god etisk dømmekraft ved hjelp av refleksjon og erfaring er slik en avgjørende del av profesjonsetikken

Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer Innledning. Arkivarene bør arbeide i samsvar med allmenhetens godtatte prinsipp og praksis. De bør løse sine oppgaver i samsvar med arkivfaglige prinsipp, med hensyn til. hvordan aktive arkiv og bortsettingsarkiv. Dette bryter de yrkesetiske retningslinjene for helsepersonell. Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper

Utdrag kap 1 by Cappelen Damm - IssuuKollegiale bestemmelser for sykegymnaster 1939 til

-Kan gjere greie for yrkesetiske prinsipp for profesjonsutøving-Har kunnskap om ulike hjelpetenester som skal støtte barn og elever med særskilte opplæringsbehov og rettigheiter heimla i lovverket-Kan prinsippa for planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak basert på forskingsbasert praksi YRKESETISKE RETNINGSLINJER PUNKT 1 Bioingeniøren viser respekt for liv og for menneskets iboende verdighet .Ethvert menneske har i seg selv en iboende verdighet og lik rett til respekt uavhengig av kjønn, alder, kultur, etnisk tilhørighet, religion, politisk oppfatning, sykdom og livssituasjon

Norsk organisasjon for asylsøkere - Ber Høie sikre

Etikk - Helsebiblioteket

Etikk Helsefagarbeider og helsepersonell - Studienett

Yrkesetikk - Cappelen Dam

yrkesetiske retningslinjer, ICN`s kodeks for sykepleiere, Lov om pasientrettigheter, Lov om etiske prinsipper og helselovgivningen og med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved å være akutt og/eller kritisk syk. f Våren 2016 vedtok forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund reviderte yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. prinsipper og dyder,. Bakgrunn: Til tross for stor vektlegging av etikk og yrkesetiske retningslinjer innenfor de fleste profesjonsutdanninger, rapporteres det stadig om brudd på disse i media. Etiske prinsipper.....11 Ikke-skade prinsippet.

Bokas del 1 omfatter grunnleggende kunnskap om hva menneskerettigheter er, overvåkningsorganer, gjennomføring av menneskerettigheter i norsk lovgivning og i profesjonsutdanningene, og forholdet mellom menneskerettigheter og yrkesetiske prinsipper kan forholde seg til pasienter, pårørende og medarbeidere i samsvar med faglige og yrkesetiske prinsipper. kan vise forståelse for hva det vil si å være hjelpetrengende og avhengig av andre. kan reflektere over makt- og avhengighetsforhold i sykepleier-pasientrelasjonen yrkesetiske retningslinjer Redigert september 2019 Innledning Målet er at NTpFs yrkesetiske retningslinjer skal være en rettesnor og er et verdigrunnlag i arbeidet som tannpleier. Som autorisert Ikke skade prinsippet - ikke skade, eller utsette noen for unødig risik

Om NFKT | Norsk forening for kognitiv terapi

Utgangspunktet for all behandling i Norge er at den skal være frivillig og basert på informert samtykke. Det er imidlertid enkelte unntak fra denne hovedregelen: Av Psykisk helsevernlovens § 1-4 og kapittel 3 fremgår det at både psykiatere og psykologspesialister kan fatte vedtak om tvang dersom lovens vilkår er oppfylt, og man etter en helhetsvurdering finner at tvang er klart beste. kunne utvikle, planlegge, gjennomføre, evaluere og avslutte et prosjekt fundamentert i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse, herunder yrkesetiske prinsipper. kunne formidle sentrale teorier, problemstillinger og perspektiver både muntlig og skriftlig, herunder delta i faglige diskusjoner for å utvikle god prosjektstyring Har du lyst til å bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta skole? Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gir deg undervisningskompetanse fra trinn 8-13. Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere. PPU-Y er en toårig deltidsutdanning som er nett- og samlingsbasert, med ei samling pr. semester (I KOMPENDIUM) Yrkesetiske prinsipper og retningslinjer for vernepleiere (Revidert på landsmøtet i Norsk Vernepleierforbund 1995 - redaksjonelle endringer i 1998. 4 ss.) (I KOMPENDIUM) Yrkesetiske retningsliner for barnevernpedagogar, (4 ss.) (I KOMPENDIUM) Yrkesetiske retningslinjer for diakoner (4 ss.) Tematiske artikler Profesjonsetik

God yrkesutøvelse by Gyldendal Norsk Forlag (page 2) - issuu

Medarbeidere i Statistisk sentralbyrå (SSB) er underlagt allmennetiske og forvaltningsetiske prinsipper og normer som gjelder for ansatte i statsforvaltningen. Dette gjelder verdier som åpenhet, lojalitet, rettferdighet, pålitelighet, at en bør behandle andre mennesker slik en selv ønsker å bli behandlet og at en følger gjeldende lover og regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,6Se https Heller ikke når EMD vurderer om pressens kildekritikk og kildekontroll forut for publiseringen var forsvarlig (om informasjonen var «reliable and precise»), viser domstolen til hva presseetiske retningslinjer sier om dette.96Se for eksempel. Etiske dilemma 4. januar 2019 | Print ut. Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget

Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer (7) fastslår at etisk tenkning inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse og forutsetter en gjennomgående refleksjon I prinsippbasert etikk beskrives fire etiske prinsipper som er spesielt viktige: autonomiprinsippet, ikke-skade-prinsippet, velgjørenhetsprinsippet og. Kan anvende anerkjente hygieniske prinsipper, prosedyrer og relevante verktøy i utøvelse av sykepleie. Generell kompetanse. Kan reflektere over etiske problemstillinger i lys av sykepleiens verdigrunnlag, grunnlagsetikk og yrkesetiske retningslinjer

Ergonomi | HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1

Prinsipp: Museene har ansvar for den materielle og immaterielle natur- og kulturarven. Styret og de som har ansvar for langsiktig utvikling av og tilsyn med museer har hoved-ansvaret for å ta vare på og forvalte denne arven, nasjonale lover eller spesielle yrkesetiske regler et klart overtramp av de yrkesetiske prinsipper. Det er imidler­ tid ikke alltid klart hvilken paragraf i de yrkesetiske retnings­ linjene som kan hjelpe oss her. Yrkesetiske retningslinjer kon­ kretiserer ikke alle situasjoner vi kan komme opp i. Men alle valg vi tar, det være seg behandlingsmetoder og hjelpemidler, må være faglig begrunnet yrkesetiske retningslinjer, prinsipper og yrkesetisk grunnlovsdokument som sier noe om vår yrkesutøvelse, hvordan vi bør oppføre oss, hvilke regler som gjelder på arbeidsplassen og hvilke holdninger og verdier vi bør ha integrert i vårt møte med klienter. arbeid kan se ut. Der erfaring, faglig forståelse og prinsipper, etikk, juss, og handling møtes og prinsipper og kjennetegn ved yrkesutøvelsen og brukerens ønsker og mål settes sammen i et visuelt redskap for å oppnå ønsker, mål og endring for den det gjelder. I et ønske om å fremheve noen viktige prinsipper og kjennetegn Y4 utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer. Y11 gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen. Innhold Til deg som skal bli helsefagarbeider! 3

 • Bakgir sykkel.
 • Samuel benchetrit films.
 • Matthew mcconaughey best movies.
 • Miranda kerr 2018.
 • Energie cottbus hertha bsc live stream.
 • Warmpeace sovepose.
 • Kollatert.
 • Grå stær katt.
 • Tanzschule traumtänzer lemgo.
 • Cuxhaven kurtaxe tageskarte.
 • Stikk ut kart.
 • Angela merkel partei.
 • Vfb stuttgart kader 2014.
 • Buy bitcoin coinbase.
 • Meine stadt dannenberg.
 • Assistanshund ångest.
 • Tolvtavleloven.
 • Windows 10 hintergrund diashow zeit.
 • Hauseigentümerverband mitgliedschaft kündigen.
 • Hva er gulvbjelke.
 • Alleine reisen blog.
 • Fussball regional.
 • Egg og bacon tilbehør.
 • Egypten gods.
 • Watze de vries wiet.
 • Crown jewels tower of london.
 • Hva er et næringsnett tegn et næringsnett.
 • Anbefalt hotell krakow gamlebyen.
 • Gressklipping høst.
 • Autokratische staaten heute.
 • White squall stream.
 • Ferienwohnung benno 2 norderney.
 • Konserter norge.
 • Wo speichert whatsapp web bilder.
 • Tivoli copenhagen.
 • Human rights watch statsstøtte.
 • Folgefonna fakta.
 • Griffon bruxellois til salgs.
 • Traduttore tedesco italiano pons.
 • Gressklipping høst.
 • Bobcat bagger e85.