Home

Intensjonskunngjøring skjema

NO Standardskjema 15 - Intensjonskunngjøring - Alle forskrifter 3 Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse IV.1.1) Type prosedyre (fyll ut vedlegg D) Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring (etter Anskaffelsesforskriften § 13-3) og anskaffelse ute Bestemmelsene om intensjonskunngjøring er å finne i forskriftens § 8-18 for anskaffelser etter del II, Samme skjema brukes både under og over EØS-terskelverdiene. Samme skjema brukes både under og over EØS-terskelverdiene. Nærings- og fiskeridepartementet. Til toppen En intensjonskunngjøring vil derfor ikke beskytte oppdragsgiver i alle situasjoner. Klagenævnet for Udbuds sak 4. mai 2016 (CGI Danmark A/S mot Moderniseringsstyrelsen) Fastweb-saken er videreført i dansk klagenemndspraksis, jf. Klagenævnet for Udbuds sak av 4. mai 2016 Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) Registrert Dato: Onsdag 29. Juli 2020. Løsningen innebærer både tester, skjema, lagring av data og rapporteringsverktøy Intensjonskunngjøring Oppdragsgiver som anser at det foreligger hjemmel for å tildele en kontrakt uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med § 18-3 Ved publisering benyttes et eget skjema hvor oppdragsgivers navn og kontaktopplysninger fremkommer sammen med beskrivelse av kontraktsgjenstanden,.

Det har store rettslige konsekvenser om en intensjonskunngjøring er foretatt eller ikke. Har du publisert en intensjonskunngjøring etter en forsvarlig vurdering, kan ikke den senere påviste ulovlige direkteanskaffelsen rammes av sanksjonene avkortning eller overtredelsesgebyr etter LOA § 12 og LOA § 14 eller kjennes uten virkning etter LOA § 13 Torsdag 16. januar snakket jeg om intensjonskunngjøring på Difis fagdag IKT-anskaffelser i et foredrag rettet mot innkjøpere i det offentlige. Praktiske tips for innkjøpere Alle skjema. Bytt mellom to valg. Kategorier. Etater. Tilbake Ofte brukte skjema og tjenester: A-melding - alle skjema Attestbestilling Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Registrere nye og endre eksisterende.

Vi har laga et regneark for registrering og beregning av grovfôravlinger, med et skjema beregna for utskrift og notering i traktoren. Arket bør være greit for den som er litt vant med Excel. Kom gjerne med innspill og kommentarer til forbedring til Oddbjørn Kval-Engstad. Avlingsregistrering for grovfôr til slått (Excel-fil). GJØDSLINGSPLA Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Merk at krav til innhald i kunngjeringar og utforming av kunngjeringsskjema kan bli endra, og berre at skjema på Doffin er dei til ei kvar tid gjeldande versjonane. Lister over kunngjeringsskjema Listene med dokument er berre meint som eit hjelpemiddel for å gjere deg kjend med innhaldet i kunngjeringane, og kva informasjon du må gi opp i dei ulike kunngjeringane Forord. Kjære leser, Jeg har gleden av å presentere veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Målet med veilederen er å gjøre et krevende og omfattende regelverk mer forståelig, og bidra til at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og gode innkjøp

Brukerveiledning. I tekstfeltet øverst på siden kan du søke på stikkord, oppdragsgiver, emne. Når du søker kan du angi ett eller flere søkeord samtidig NO Standardskjema 65 - kunngjøring av konkurranseresultat - Alle forskrifter 3 Del IV: Prosedyre IV.2) Administrativ informasjon IV.2.1) Tidligere kunngjøring av 2denne anskaffelsen Kunngjøringsreferanse i Doffin: IV.3) Kontraktstildeling uten forutgående kunngjørin Intensjonskunngjøring (1) • Planlagt en direkteanskaffelse -Begrunnelsen for unntak fra kunngjøringsplikten oppgis i eget skjema utarbeidet av FAD og kunngjøres på Doffin/TED -Tidligst inngå kontrakt etter utløpet av 10 dager 15.11.2012 . Intensjonskunngjøring (2 Namsmannen er også riktig sted å oppsøke dersom du ønsker å søke om offentlig gjeldsordning.Veldig forenklet er hovedkriteriene for dette at du har så mye gjeld at du er varig ute av stand til å betjene gjelden din samt at du kan dokumentere at de selv eller ved hjelp av gjeldsrådgiver har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine Side 5 av 368 11.12 Frister..101 11.12.1 Frister for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen og tilbud10

Kunngjøringer - regjeringen

Hva er en intensjonskunngjøring? Intensjonskunngjøringer er nesten en omvendt kontraktstildeling hvor innkjøper har en intensjon eller ønsker å signere en kontrakt med en bestemt leverandør, men de må likevel gi markedet varsel om at de ønsker å skrive kontrakt med foretrukket leverandør § 6. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler. Formålet med en slik løsning er å sikre overenstemmelse med til enhver tid gjeldende regelverk i forhold til rettighetsbelagte skjema, lisenspålagte skjema og datasikkerhet, samt få digitalisert rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema som skal benyttes innen psykisk helsevern og rus for å samle inn og systematisere data om pasientenes behandlingsforløp NOU 2010:2 intensjonskunngjøring!for!å avskjære!muligheten!for! sanksjoner,!hvis!anskaffelsen! likevel!skulle!vise!seg!åvære! en!ulovlig!direkte!anskaffelse

Det er mulig å redigere/slette deler av ESPD skjema. Om noen andre skal gjøre det i en sak må avtaleansvarlige gi tilgang først. Anbefaling pr. dags dato er å gå direkte til Doffin for Intensjonskunngjøring og veiledende kunngjøring. Leverandører E-læring for engelske tilbydere Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) IT/Web og Support Løsningen innebærer både tester, skjema, lagring av data og rapporteringsverktøy Intensjonskunngjøring EØS-kunngjøring. Del I: Oppdragsgiver. I.1) Navn og adresser. SYKEHUSINNKJØP HF. 916879067. Postboks 40. å inngå avtale om løpende tjenestekjøp på elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema med firmaet CheckWare AS Intensjonskunngjøring EØS-kunngjøring. Del I: Oppdragsgiver. I.1) Navn og adresser. lisenspålagte skjema og datasikkerhet, samt få digitalisert rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema som skal benyttes innen psykisk helsevern og rus/avhengighet for å samle inn og systematisere data om pasientenes behandlingsforløp

Intensjonskunngjøringen - en falsk trygghet for

 1. Hva er viktig for deg? - skjema (Pasientspesifikk funksjonsskala - PSFS) Publisert 04.06.2019 Skjemaet brukes i gode pasientforløp og danner utgangspunkt for tildeling av tjenester til bruker / pasient. Skjemaet bidrar til å sette mål og utvikle riktige.
 2. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017.
 3. Last ned dokumentene her: Innmeldingsskjema : Dette skjema skal fylles ut av fakultetets innkjøoordinator i samarbeid med behovshaver, og sendes til innkjop@nmbu.no.. Anskaffelsesprotokoll : Dette skjema fylles ut av fakultetets innkjøoordinator ved direkte anskaffelser (intensjonskunngjøring, suppleringskjøp. direktekjøp) over kr. 100.000,-
 4. Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) Information. Notice type. Intention. Tender type. 65 - Competition result notice . Publication date. 7/28/2020 12:38 PM (GMT+02:00) Buyer. Name. Bergen Kommune.
 5. 16 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P | 0 4 2 0 1 3 Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning ALLE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER skal ha en hjemmel. Hovedregel
 6. 2020-374193: Software - Samlet løsning mot psykometriske tester og skjema Publisert av: Helse Møre og Romsdal HF [NoticeType]: Intensjonskunngjøring

Redigering i ESPD-skjema. Det er mulig å redigere/slette deler av ESPD skjema. Om noen andre skal gjøre det i en sak må avtaleansvarlige gi tilgang først. Anbefaling pr. dags dato er å gå direkte til Doffin for Intensjonskunngjøring og veiledende kunngjøring. Leverandører Endre leverandørinformasjon Krav om konkurranse er hovedregelen i alle anskaffelser over 100.000,-. Men dersom du av en eller annen grunn mener at din anskaffelse fraviker denne regelen (f.eks. Intensjonskunngjøring eller direkteanskaffelse), ta kontakt med Innkjøpsgruppa ved Torill Slagstad. Hun vil gjøre en vurdering og foreta en kvalitetssikring rundt dette Skjema og blanketter A- Intensjonskunngjøring (frivillig kunngjøring) (2.2.2017) Engasjement av rådgivende foretak for bygningsteknisk prosjektering (Doffin) Videreføring av prosjekt for nytt bank-, bibliotek- og boligbygg i Sand sentrum (14.12.2016 Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Få veiledning og verktøy til å gjøre gode anskaffelser og bruke ressursene effektivt og til det beste for innbyggerne og næringslivet

Frivillig kunngjøring på Doffin er egnet der du ikke kjenner markedet. Du finner to skjemaer for frivillig kunngjøring på Doffin på siden Skjema for. Lag, organisasjoner, foreninger, som hovedsakelig driver frivillig arbeid, og som har sin aktivitet i Bydel Østensjø. Kunngjøring og behandling ; HELSE OG SOSIAL 6 Forskrift om offentlige anskaffelser - FOA. (3) Forskriften gjelder også når bygge- og anleggskontrakter og tilhørende tjenestekontrakter tildeles av andre enn oppdragsgiver som nevnt i første eller annet ledd, forutsatt at de er direkte subsidiert med mer enn 50 prosent. Dette gjelder likevel bare kontrakter som nevnt i vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid. Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud

Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbe

Fagområder og tjenester | Digitaliseringsdirektoratet Til toppen TED, jf § 8-17(4), likeså intensjonskunngjøring § 8-18, og kunngjøring av kontraktsinngåelse § 8-19, egne regler om karensperiode og suspensjon i §§ 10-2 og 10-3 . Advokatfirmaet Haavind AS Helse- og sosialtjenester Definert i § 4-1 bokstav g) - viser til Vedlegg Det ble kunngjort 17730 skjema på Doffin.no i 2019 Veiledende kunngjøring 1051 Kunngjøring av konkurranse 10260 Kontraktsendring 6 Intensjonskunngjøring 601 Kjøperprofil 2 Kontraktstildelinger 3941 Endringskunngjøringer 186 Intensjonskunngjøring Frivillig kunngjøring på Doffin. Del I: Oppdragsgiver. I.1) Navn og adresser. Bodø kommune. 972 418 013. med programvare fra Geomatikk, og dokumenteres gjennom bilder og elektroniske skjema. Kontrollør skal være ingeniør/sivilingeniør

Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning Kjell

albanske matchmaking Prosjektleder barbie dating videoer FMFA forvaltar og vidareutviklar i dag over 30 nettbaserte tenester, 25 nettsider og over 50 digitale skjema.I samband med auka oppdragsmengd har FMFA behov for tilgang til utviklarressursar for å gjennomføra nye eller pågåande digitaliseringsprosjekt.Føremålet med anbodskonkurransen er å etablera e.. god dating profil adjektiver. Bruk av flash glukosemåler (FGM) bidrar til å senke langtidsblodsukkeret hos voksne, viser ny dansk studie. Men i Norge er det leveringsstopp på FreeStyle Libre til 1. september § 21-5 Intensjonskunngjøring Dersom oppdragsgiveren mener at han har hjemmel til å inngå en kontrakt uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med § 21-2, kan han etter at valget av leverandør er besluttet, kunngjøre at kontrakten vil bli inngått ved å publisere en intensjonskunngjøring. 15 131 • Del III • Leverandør skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørsel om å delta i konkurransen • Dokumentasjon for oppfyllelse av krav må innhentes for valgte leverandør • Hovedleverandøren støtter seg på underleverandør - må også fylle ut skjema (§17-1(6) 39 Sesjon del 2 krav. SPØRSMÅL. Hei! Jeg er en jente på 17 år som fullførte sesjon del 1 i fjor, og kom videre til sesjon del 2. Jeg går første året vgs, så ligger ett år etter da jeg blir 18 år til sommeren, og lurer da på hvordan dette blir i forhold til sesjon del 2 Sesjon. Sesjon er inngangen til en tjeneste i Forsvaret. Under sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk

Kunngjøre konkurranse / sende invitasjon Anskaffelser

 1. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det
 2. ner oslo kommune Hjemmeside - Oslo kommune - Gravferdsetate . Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre de
 3. U grad oslo kommune. Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo under korona. Bytt nettleser - Internet Explorer er utdatert og kan gi feil og dårligere brukeropplevelse
 4. 489 Followers, 425 Following, 95 Posts - See Instagram photos and videos from GP Musikk (@gpmusikk

FreeStyle Libre har gått fra å være godkjent på refusjon for barn under 18 år til «ordinær anskaffelse i markedet». Dette betyr mer venting. Nå opereres det med for mulig refusjon «medio januar 2019» I Fra: . Bank for International Settlements (BIS) Sak: Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2019. Dokumenttittel: Invitation - High-level BNB-BIS conference on the occasion of the BNB's 140th anniversary The current global and European financial cycle: where do we stand and how do we move forwar NO-Bergen: Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) Kun abonnenter: KAT: 22/07/2020: NO-Grimstad: Prosessveileder for planlegging av Helsehus - Arendal kommune: Kun abonnenter: 6 dager: 13/07/2020: NO-Måløy: Rammeavtale Pasientvarsling / digitalt alarmsystem og system for. NO-Bergen: Intensjonskunngjøring - Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) Kun abonnenter: KAT: 24/07/2020: NO-Oslo: Kort-/transaksjoninnløsning: Kun abonnenter: 39 dager: 23/07/2020: NO-BODØ: Kontraktstildeling undervisningsutstyr sveisesimulator: Kun abonnenter: KAT: 23/07/2020: NO-VADSØ: Desigo. Document.no. 46,659 likes · 23,451 talking about this. Document.no er Norges ledende nettsted for uavhengige og agendasettende nyheter, politisk analyse og tankevekkende kommentarer. Document er en..

Inngåelse av kontrakt uten kunngjøring av konkurranse. Publiseringsdato. 11.05.2020 15.26 (GMT+02:00 http://einnsyn.sate.no:80/Engerdal/RegistryEntry/Details/8200?sourceDatabase=ENGERDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Svanerud | Journaldato: 17.07.2020. Intensjonskunngjøring: Kunngjøring av besluttet kontraktsinngåelse med navngitt leverandør(er), der det foreligger hjemmel for direkte anskaffelse, eller bruk av forhandlinger uten. 19 hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Aaby marine forhandler også windy, og har solgt et par eksemplarer av nye windy shamal signert den kjente superyachtdesigneren espen øino i tillegg til tre windy solano

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv. Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet. Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker. Bane nor halden. Sarpsborg-Halden I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det bygges dobbeltspor frem til Halden til 2034. Tiltaket skal gi en reisetid til og fra Oslo på om lag 1 time og 10 minutter og gir mulighet for to tog i timen Bane NOR Eiendom eier også Halden godshus, Halden bryggerhus og deler av Halden lokstall NO-TRONDHEIM: Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema: Kun abonnenter: KAT: 30/04/2020: NO-Sarpsborg: RFI for system for PPT: Viken Fylkeskommune: utgått: 27/03/2020: NO-Ålesund: Software - Samlet løsning mot psykometriske tester og skjema: Kun abonnenter: KAT: 03/03/202 firmagaver,gaveideer,gaveesker,gaver,gaver til han,gaver til henne, gavetips,til barn,gaver til mor,til far,smykker,svømming,skolesekker,sykkelvesker,slips,grilling. De dokumenter som skapes i løsningen må kunne avleveres til kommunens sentrale arkiv, ikke til et arkiv bare i fagsystemet. Det må være mulig for kommunene å skreddersy skjema til sine individuelle og spesifikke behov. Kontraktstildeling Tittel: Sikker arbeidsflyt i oppvekstsektoren Dato for kontraktstildeling: 01-07-2013 Antall mottatte.

10 Intensjonskunngjøring (1) Planlagt en direkteanskaffelse Usikker om anskaffelsen bare kan foretas hos én leverandør i markedet, jf. forskriften 2-1 (2) bokstav a) Begrunnelsen for unntak fra kunngjøringsplikten oppgis i eget skjema utarbeidet av FAD og kunngjøres på Doffin/TED Tidligst inngå kontrakt etter utløpet av 10 dager Kunngjøringsregler Fremgangsmåten ved kunngjøringer Veiledende kunngjøring Kunngjøring av konkurranse Intensjonskunngjøring Kunngjøring av konkurranseresultater Kapittel 10. Frister Minimumsfrister ved begrenset anbudskonkurranse. Offentlig oversikt har en stor mengde skjemaer og en omfattende mengde opplysninger cpv koder skal kunngjøres. Med den integrerte kunngjøringsfunksjonen blir riktig skjema hentet automatisk, cpv koder alle obligatoriske felt blir fylt ut basert på opplysninger som er angitt tidligere i arbeidsp

Siste nummer lovtidend avd. Grunnleggende regler om offentlige anskaffelser. Hvilke rammebetingelser gjelder, klageadgang og viktige momenter å vurdere når man skriver tilbud

Intensjonskunngjøring Oppdragsgiver som anser at det foreligger hjemmel for å tildele en kontrakt uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med § 8-2 (kunngjøring av konkurranse) eller § 8-5 (konkurranse utlyst i form av veiledende kunngjøring), kan etter at tildeling er besluttet, kunngjøre at kontrakt vil bli inngått. → Konsekvens: Kontrakt kan ikke bli kjent uten virkning eller. Hvordan selge til det offentlige 1. Hvordan selge til detoffentlige Morgenmøte fredag 14. september kl 0830-0930 ved advokat Kjell Steffne jordbær tiramisu oprift med lime og Selv om det er kaldt om natta og sur vind tidlig på morgenen, ble det ikke så verst ut over dagen. Så nå har jeg fått gjort en god jo

Om intensjonskunngjøring Kjell Steffne

Hvem må ha varme arbeider kurs. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs og seminar innen brannvern og sikkerhet Søk gratis i Norges største og mest komplette kursoversik Spesialist generell kirurgi, urologi og ortopediForusakuttenUtdannet som lege ved tet i ferdig i senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i, og ortopedi i jobbet ved

Altinn - Skjemaoversik

 1. Forsterkning av Forsvarets vedlikeholdsorganisasjon og sikker tilgang til sentrallager i Norge i fred, krise, konflikt og kri
 2. gluntan la oss leve for hverandre Siste Saker. financial times university ranking elisabeth moss kallestad 10. august 2020; stort avstivet verdenskart skravur trevegg autocad ns
 3. Heldagskurs i nytt regelverk, vesentlige endringer, erstatning for positiv eller negativ kontraktsinteress
 4. BÆRUM KOMMUNE - Vestregionen BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG Dato: 17.6.2014 NOTAT Unntatt offentlighet offl. §14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: -­‐ Asker kommune v/Marianne Bekke og Cathrine Retvedt -­‐ Lier kommune v/Anneke Borgli -­‐ Bærum kommune v/Lise Høilund Vedrørende: BPA og Vestregionssamarbeidet
 5. 1 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Generell Informasjon Versjon 3 Url Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse :56 Tilbudsfrist :00 Dokumentfrist :00 Endret dato :56 Åpningsdato :00 Oppdragsgiver Firma Helse Nord RHF Adresse Sjøgata 10 Postnr/By 8038 BODØ Norge Versjonsendringer Avlysing - ny utlysning vil bli publisert

Skjemaer - Norsk Landbruksrådgiving Innlande

Det skal også stilles krav til miljø, men en må være oppmerksom på at regelverket har føringer på hvilke typer krav som kan stilles, samt hvordan disse kreves dokumentert. Trondheim kommune har vedtatt at det skal stilles miljøkrav ved alle anskaffelser. Bruk derfor skjema miljøkrav for bedriften, se kommunens kvalitetssystem Visma Anbud og Kontrakt (KGV) - Releasedokumentasjon v6.3.0 Kritiske momenter som er viktig for eksisterende brukere før ny versjon : Ingen av endringene i denne releasen har betydning for bruk av eksisterende funksjonalitet, og det er dermed ikke behov for opplæring for den nye releasen tas i bruk. 1.1 Ny funksjonalitet Dette er en oversikt over ny funksjonalitet hver av punktene er.

Lødingen kommune, slag av barnehagetomt til privat barnehagefirma, Læringsverkstedet as. Informasjon. PENSJONSVEILEDER 2014 kommunal tjenestepensjon Ø M ER KE T ILJ 24 1 16 M 7 TR YKKERI Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII's gate 9 E-post: [email protected] Telefon: 24 13 26 00 www.pensjonskontoret.no Design og foto: Cornelia Henne Braathen FORORD Årets pensjonsveileder er den niende i rekken. KS Advokatene ved advokat Kristine Vigander, har foretatt. PENSJONSVEILEDER 2016 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for ellevte år på rad - første gang kun i elektronisk utgave. Årets utgave er oppdatert med hensyn til endringer i regelverket

Doffi

Digitale konsekvenser av e Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: - Viktig at staten viser vei 11-13 Delte meninger om skjerpede regler Mange benytter «hotline» for innkjøpere 18-19 14 desember 2010 8. årgang Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar.

 • Veggbilder på nett.
 • Hvertfall nynorsk.
 • Klegg på svensk.
 • Gradert uføretrygd og jobb.
 • Burgas airline.
 • Samsung gear 360 test.
 • Hochschule biberach wohnen.
 • Crown jewels tower of london.
 • Fussball odenwald.
 • Rising star fig tree bay kypros.
 • Finansiell gjeld.
 • Making history runescape.
 • Fotos casablanca bilder.
 • Gry isabel sannes.
 • Color magic anmeldelse.
 • Garrincha wiki.
 • Profilbilder facebook kostenlos.
 • Noise cancelling earplugs sleep.
 • Rennbahn neuss termine 2017.
 • Aktiv dødshjelp.
 • Radio star eng sub.
 • Fred smith patti smith.
 • Utvidet barnetrygd delt omsorg.
 • Kabarett schwäbisch hall.
 • Tanzschule stadtlohn.
 • Freizeittreffs mainz.
 • Vondt i tissen mann.
 • Finansiell gjeld.
 • Norsk rap.
 • Psc symptomer.
 • Ausmalbilder delfin.
 • Bakt søtpotet vegetar.
 • Snowboard norge.
 • By med langt navn seoul.
 • Tcl tv elkjøp.
 • Bambus schwedt öffnungszeiten.
 • Dragonborn browsergame tipps.
 • Møbelringen 2017.
 • Hvordan varme opp igjen vårruller.
 • Hvad er en fætter.
 • Flohmarkt schleswig holstein 2018.