Home

Felleskontrollert virksomhet

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet: Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018 1 USD 1000 Netto eiendeler 01.01. 35 135 34 252 Periodens resultat 9 840 8 584 Utbytte -3 700 -7 700 1 Netto eiendeler. NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet. NRS(F) Investeringer i TS og deltakelse i FKV (juni 2008). NRS(F) Investering i TS og deltakelse i FKV - alle historiske versjoner samlet i en zip-fi

Basel 2 - Pilar 3 Bank 1 Oslo 2008

Egenkapitalmetoden og bruttometoden - KPM

§ 7-22 Andel av fordringer og gjeld der konsernforetak, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet er motpart. I praksis gis det langt mer sammenligningstall enn loven krever. Det er vanlig å bruke kolonneoppstilling i notene, og da er det naturlig å gjengi også fjorårstallene Felleskontrollert virksomhet? Outsourcing? Hvordan er beliggenhet til produksjonsanlegg, lager og kontorer? Hvordan er arbeidskraften tilknyttet virksomheten? Ansettelser/innleie, heltid/deltid, geografi, tilgang etc. Hvor mange ansatte/tilknyttede personer er det

Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS

Note 12 - Investering i felleskontrollert virksomhet GC

Felleskontrollert virksomhet er foretak som morselskapet direkte eller indirekte har felles kontroll på, sammen med andre eiere. Ingen eier har alene bestemmende innflytelse, men gjennom avtale har partene etablert felles kontroll over foretaket I regnskapet til AS A er det beskrevet at aksjene i datterselskapene er fraregnet med bokført verdi, 13 mens aksjene i felleskontrollert virksomhet er fraregnet til virkelig verdi. 14 Det er ut fra regnskapet ikke mulig å se hvordan gevinst på aksjene i felleskontrollert virksomhet er innregnet, men basert på noten endring i egenkapitalen må gevinsten være resultatført

Oversettelse av felleskontrollert virksomhet til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis En felleskontrollert virksomhet er kjennetegnet ved at partene som har felles kontroll, har rett til netto eiendeler (egenkapitalen) i ordningen. Ved klassifisering av ordningen må partene først vurdere om ordningen er organisert i et separat foretak. «Det er ikke klart ut fra omtalen i årsregnskapet at investeringen er vurdert å være en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Videre har Finanstilsynet påpekt manglende noteopplysninger om transaksjoner med Solon Realkapital som nærstående part», skriver tilsynet Hafslunds investering i Energibolaget i Sverige Holding AB er vurdert som felleskontrollert virksomhet. Se note 27 for ytterligere informasjon. Forrige side Til toppen Neste sid § 1-2. Adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapspliktige som nevnt i § 1-1 kan utarbeide selskapsregnskap og konsernregnskap i samsvar med forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd (internasjonale regnskapsstandarder), med de unntak og tillegg som følger av denne forskrift, med mindre annet følger av bestemmelse i annen lov eller.

Felleskontrollert virksomhet klassifisert som drift: Ocean Quality AS: 60 %: 13 132: 6 426: 19 558: Sum felleskontrollert virksomhet hvor resultatandel inngår i Konsernets driftsresultat: 13 132: 6 426: 19 558: Tilknyttede selskaper klassifisert på egen linje etter drift: Salten Stamfisk AS: 34 %: 4 915: 2 865: 7 78 Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg per 31. desember 2018 Note 22 - Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet; Note 23 - Privatkontoordning og mellomværende med GC Rieber Fondene; Note 24 - Pantstillelser og garantier; Note 25 - Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter; Note 26 - Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor; Note 27 - Aksjeeiere; Note 28 - Offentlige.

NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i

Sum inntekt fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet: 345: 126: Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet. Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall 100 prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SpareBank 1 SMN-konsernets andel Reduksjonen skyldes lavere resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet/tilknyttede selskap, hovedsakelig drevet av mindre verdiøkning på eiendommene i Pandox, sammenlignet med samme periode i 2017. Underliggende inntjening i Eiendomsspar og Pandox, så langt i år, er bedre enn fjoråret Resultatandel felleskontrollert virksomhet -162 -114 Endring i varelager -211 -133 Endring i kundefordringer 327 -219 Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet * 503.

Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet - 10 490. 1 080. Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder. 24 - 29 584 - 9 712. Netto verdiendring fra egen kredittrisiko - 980 - 19 649 og felleskontrollert virksomhet 2 447 920 2 996 270 661 980 -405 052 338 021 40 900 3 632 121 OBOS har ervervet aksjer for 381 millioner kroner i AF Gruppen ASA i 2017. Konsernet har per 31. desember 2017 ytt lån til tilknyttede selskaper. Inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet mill. kr 365 227 1 265 1 010 Netto finansposter mill. kr 353 202 1 097 817 Resultat før skattekostnad mill. kr 1 062 814 3 194 2 889 Resultat mill. kr 797 406 2 265 1 705 Fra oppstilling av finansiell stilling Sum eiendeler mill. kr 25 653 23 35 Langsiktige lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet skal føres opp på egen linje i balansen, jf rskl § 6-2

§5-18 Deltakelse i felleskontrollert virksomhet X Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk hvis små IA* IA §5-19 Konserndannelse X Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk hvis små IA* IA * Enkelte unntak fra IFRS slik at enkelte vurderingsregler likevel gjelder etter forenklet IFRS. ** Foretak med begrenset regnskapsplikt er en egen kategori under sm felleskontrollert virksomhet, skal innregnes i sin helhet. Dette gjelder selv om foretaket beholder felles kontroll eller betydelig innflytelse etter transaksjonen. gevinster og tap ved salg eller overføringer av eiendeler som ikke utgjør en virksomhet, til tilknyttet foretak eller felleskontrollert virksomhet, skal delvi

1) Selskapet er fusjonert inn i Dølastugu Eiendom AS i 2017 2) Økt eierandel i 2017 . Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet felleskontrollert virksomhet Positivt/negativt resultat i filialer i utlandet skal føres under denne posten, jf. avsnitt 1.6.4.1. For rapportører som benytter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet inngår også den del av post 8005 og 8006 i næringsoppgaven som er tilbakeholdt andel a En felleskontrollert ordning eksisterer når det foreligger en bindende avtale mel-2 Artikkelen benytter begrepene felleskontrollert foretak og felleskontrollert virksomhet. Felleskontrollert foretak er oversettelsen av «jointly controlled entity» i IAS 31, mens felleskontrollert virksomhet er vår oversettelse av «joint venture» i IFRS 11 felleskontrollert virksomhet. Det foreslås derfor en presisering i forskriften slik at det fremgår klart at tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet omfattes, ved en tilføyelse i tilsynets forrige forslag § 15: Posten omfatter også eventuell goodwill inkludert i balanseverdien av investeringene

felles kontrollert virksomhet - Ordliste - lederkilden

 1. § 5-18.Deltakelse i felleskontrollert virksomhet. Dersom to eller flere deltakere ved avtale i fellesskap kontrollerer en virksomhet (felleskontrollert virksomhet), skal deltakelse i virksomheten regnskapsføres etter generelle vurderingsregler, bruttometoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet
 2. felleskontrollert virksomhet tilbakeføres her. Ved bruk av egenkapitalmetoden er resultatandelen regnskapsmessig ført i post 1.30.2.20.91. Ved bruk av bruttometoden er andel av inntekter og kostnader regnskapsmessig ført sammen med virksomhetens øvrige inntekter og kostnader. Netto positivt resultat tilbakeføres i post 6320 og netto negativ
 3. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden dersom det utarbeides konsernregnskap. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål
 4. Hakk i plata, lavere resultat fra felleskontrollert virksomhet senker resultatet for Eiendomsspar. Jan Revfem Publisert tirsdag 03. september 2013 - 00:07 Sist oppdatert søndag 08. januar 2017 - 12:5
 5. IFRS 11 fastlegger prinsippene for regnskaper utarbeidet av virksomheter, som er part i en felles ordning, og erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere
 6. 3.2.4 Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet i selskapsregnskapet 13 3.3 Forenklinger som bare er tillatt for morselskap og datterselskap som inngår i konsern som avlegger konsernregnskap etter full IFRS eller forenklet IFRS 14 3.3.1 Oversikt 1

Lov om årsregnskap m

 1. felleskontrollert virksomhet som blir tilknyttet selskap ikke skal måles til virkelig verdi. Implementeringen av IFRS 11 har dermed redusert gevinsten innregnet i resultatet i 2013 knyttet til redusert eierinteresse i 701 Search Pte. med NOK 525 mill. med motsvarende effekt på egenkapital
 2. Felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper Sum Felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper Sum Balanseført verdi 1.1 (17) 455 438 (4) 549 545 Tilgang 675 177 852 638 152 790 Avgang (100) (22) (122) (1) - (1) Overgang fra (til) datterselskap (340) - (340) (4) (10) (14) Overgang fra (til) felleskontrollerte virksomhete
 3. felleskontrollert virksomhet Salg eller innskudd av eiendeler til tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet Salg eller innskudd av eiendeler til tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet | Side 32 Regnskapsfør tap/gevinst fullt ut (IFRS 10 løsning) Regnskapsfør tap/gevinstrelatert til øvrige investorers andel
 4. - Deltakerne i Tress Eiendomsinvest DA og Brødrene Jensen AS driver felleskontrollert virksomhet som nå er registrert som et eget selskap, heter det. Seilduksfabrikken leies ut til Kunsthøgskolen i Oslo. Her holder blant annet Kunstakademiet, Teaterhøgskolen, Balletthøgskolen og Operahøgskolen hus
Et regnskapsregelverk i endring – hva, hvordan, når ogCreating Joint Futures | GC Rieber Årsrapporter

Opptjent egenkapital vises vanligvis som annen egenkapital og består av selskapets akkumulerte resultater som ikke er utdelt som utbytte eller konsernbidrag. I tillegg kan det bestå av fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster, jf asl/asal §§3-2 og 3-3 Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap. Videre har Eiendomsspar deltatt i en emisjon i Amasten AB og ervervet ytterligere 7 000 000 aksjer, for en total kjøpesum på SEK 50,4 mill. Total eierandel i selskapet etter ervervet er 6,3 %. Kort status for Pandox AB Pandox' kontantstrøm («cash earnings») utgjorde SEK 337. IAS 28 - Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet (2011). N. p. , 23. juli 2012. Web. 28. februar 2017. Interessante Artikler. 2020-10-27. Forskjellen mellom tilknytningsprefiks og suffiks. 2020-10-27. Forskjellen mellom antikk og vintage. 2020-10-27 Dette omfatter datterselskaper og øvrige selskaper hvor banken har bestemmende innflytelse, herunder felleskontrollert virksomhet. Hovedstyret og ledelsen i Norges Bank har et overordnet ansvar for å etablere tilfredsstillende styring av og kontroll med virksomhet som utøves i selskaper. Representantskapet fører tilsyn med dette

Når det gjelder andre aksjer vil det typisk være balanseposter der det ikke skjer så mye i løpet av året. Eksempel vil være aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet. Investeringene er langsiktige og har flere formål enn avkastning. Aksjene skal i selskapsregnskapet bokføres til anskaffelseskost Bane NOR SF: Morselskap: Datterselskaper: Eier-, stemmeandel, % Forretningskontor: Bane NOR Eiendom AS. 100. Oslo. Bane NOR Serviceeiendom AS. 100. Oslo. Spordrift A Inntekt på investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (mill. kr): mill. k Inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet mill. kr 713 167 273 Netto finansposter mill. kr 614 19 10 Resultat før skattekostnad mill. kr 1 475 905 1 587 Resultat mill. kr 986 501 893 Fra oppstilling av finansiell stilling Sum eiendeler mill. kr 21 959 21 170 23 014 Sum egenkapital mill. kr 7 817 7 620 7 72

felleskontrollert virksomhet på engelsk Bokmål-engelsk

virksomhet er med linje for linje i regnskapet. Dette avviker fra den formelle regnskapsrapporteringen, der felleskontrollert virksomhet rapporteres etter egenkapitalmetoden, det vil si med Gyldendals relative andel av virksomhetens resultat etter skatt som en finanspost i Gyldendals konsernregnskap Veidekke driver også virksomhet sammen med andre bedrifter, såkalt felleskontrollert virksomhet (joint venture). En del av denne virksomheten drives gjennom egne juridiske selskap. Dette gjelder aksjeselskap og ansvarlige selskap Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet--. Felleskontrollert virksomhet foreligger ved 50/50 eierandel eller dersom det på annen måte er regulert at partene har felles kontroll. Investeringer i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter bruttometoden. Det foreligger ingen betingede forpliktelser for deltagerne utover ordinært solidaransvar

Salt | GC Rieber Årsrapporter

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper på MNOK 60,5 (MNOK 24,2) er i hovedsak relatert til drift av de to seismikkskipene Oceanic Vega, Oceanic Sirius og subseaskipet Seven Viking. Netto finansposter var MNOK -162,6 (MNOK -8,2 ) Eiendomsspar sitt resultat før skattekostnad for 3. kvartal 2019 er kr 862,7 mill., ned fra kr 895,9 mill. per 3. kvartal 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak økte rehabiliteringskostnader, lavere resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap samt høyere finanskostnader knyttet til finansiering av tilbakekjøp av egne aksjer og erverv av eiendommer Resultatandel felleskontrollert virksomhet og TS 10, 11 -195 -171 Endring arbeidskapital -274 804 Betalte skatter -59 -58 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 572 2 698 Kjøp av datterselskap fratrukket likvid beholdning 35 -16 -71 Salg av datterselskap fratrukket likvid beholdning -1 14

God regnskapsskikk - Pw

Viken Fiber skiftet kontrollkategori fra felleskontrollert virksomhet til datterselskap. Justert for engangs gevinsten i Viken Fiber er driftsresultatet forbedret fra 433 millioner i 2017. Forbedringen forklares med fortsatt sterk kundevekst og effektiviseringsti ltak, delvis motsvart av økt Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet på 114 MNOK og netto gevinst ved overlevering av Hollenderkvartalet på 65 MNOK som ble redusert av økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Økte drifts- og vedlikeholdskostnader i andre tertial er relatert til utsatt igangsettelsestidspunkt for årets vedlikeholdsprogra BESØKSADRESSE. Akersgata 34 Postboks 1168 Sentrum . FAKTURAADRESSE. Postboks 4458 Vika 8608 Mo i Rana. Til toppe felleskontrollert virksomhet 50 Investeringer i andre aksjer og andeler 51 Fordringer med forfall senere enn ett år 51 Andre avsetninger for forpliktelser 52 Pantstillelser og garantiansvar 53 Kassekreditt, bankinnskudd, garantier og valuta 54 Skatt 55 Egenkapital 57 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 58 Transaksjoner med nærstående 5

KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2018 24 ALLE BELØP I 1 000 KR BALANSE NOTE 31.12.18 31.12.17 EIENDELER Utsatt skattefordel 13 6804 9127 Immaterielle eiendeler 3, 14 1781009 737614 Varige 15driftsmidler 158738 189919 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 20 201865 245300 Andre 17, 28finansielle anleggsmidler 7547 11013 Sum anleggsmidler 2 155 963 2 192 97 Investering i felleskontrollert virksomhet er i 2012 innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), basert på 50% eierandel. Konsernet har endret bokføringsprinsipp fra egenkapitalmetoden, som ble anvendt i 2011. Begge metodene er akseptert i IAS 31 Interests in Joint Ventures Felleskontrollert virksomhet er definert som en kontraktsmessig avtale der to eller flere parter påtar seg en økonomisk aktivitet som er underlagt felles kontroll. En forutsetning for felles kontroll er at strategiske finansielle og driftsmessige beslutninger krever enstemmighet blant deltakerne Felleskontrollert virksomhet er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over ordningen har rett til ordningens netto eiendeler. Felles kontroll er den kontraktsmessige avtalen om deling av kontroll over en ordning som bare foreligger når beslutninger om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontroll Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2

Kartlegging av en virksomhet - Verktøy og fagstoff

felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres det en rekke nye opplysningskrav. Endringene har ikke betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat. Notekrav vedrørende tilknyttede foretak finnes i note 9. 2.3.2 Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvo Felleskontrollert virksomhet kan innarbeides etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden. I dette kurset har vi spesielt fokus på egenkapitalmetoden ved investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Vi gjennomgår en del case for å vise hva det betyr å innarbeide etter denne metoden

Halvårsrapport første halvår 2019 - TrønderEnergi

Felleskontrollert virksomhet brukes ofte til å investere i utenlandske og fremvoksende markedsøkonomier. Felleskontrollerte virksomheter tilbyr en hensiktsmessig måte for selskaper og enkeltpersoner å samle kunnskap, ekspertise og ressurser til å oppnå en potensielt lukrativ avtale, samtidig som den reduserer hver parts eksponering for risiko felleskontrollert virksomhet Endringene klargjør at adgangen til å måle investeringer i tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet til virkelig verdi over resultatet istedenfor å benytte egenkapitalmetoden skal vurderes for hver enkelt investering ved førstegangsinnregning

IFRS 11 Joint Arrangements - Revisjon og regnskap

Regnskapsprinsipper - 201

• Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet vurderes til kostpris •Inntektsføre serviceelementet på transaksjons‐tidspunktet(men må avsette til fremtidige utgifter) Side 46 • Sammenstillingsprinsippet. Kostnader og inntekter som vedrører en transaksjon tas med i samm EYs FAAS-avdeling kan hjelpe din virksomhet med å navigere i et landskap preget av stadige forandringer og komplekse problemstillinger. Les mer. Insourcing Services Rett hjelp når du trenger det mest Les mer. Climate Change and Sustainability Services. Bærekraft handler om verdiskaping

Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører

All gjeld er fradragsberettiget, også gjeld som er knyttet til formue i utlandet. Unntak er gjort der gjelden er knyttet til formue i fast eiendom eller virksomhet i utlandet som er unntatt fra skattlegging i Norge etter overenskomst med fremmed stat. I så fall skal skattyters gjeldsfradrag i Norge begrenses forholdsmessig Resultat fra felleskontrollert virksomhet (Nettpartner) på 0,7 mill er 1,4 mill. bedre enn i 1. halvår 2019 (minus 0,7 mill). Etter salg av eierandelene i Fredrikstad Fjernvarme og Værste i 2019 har ikke Fredrikstad Energi lenger investeringer som rapporteres som tilknyttet selskap. Regnskapsmessig gevinst og tap fra salg a

NERGÅRD ÅRSRAPPORT | 2014

Definisjoner unntatt felleskontrollert virksomhet En ordning mellom to selskaper som har besluttet å dele ressurser for å gjennomføre et spesifikt, gjensidig fordelaktig prosjekt. En strategisk allianse er mindre involvert og mindre permanent enn et joint venture, der to selskaper vanligvis samler ressurser for å opprette en egen forretningsenhet Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger. Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen Note 2 - Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Morselskapet Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapets regnska

Resultatnedgang for Ringnes-selskaper | DN

Seismikksegmentet inkludert andeler av felleskontrollert virksomhet hadde pr 30.06.2018 en EBITDA på kr 70,7 mill (kr 560,8 mill i tilsvarende periode i 2017), en reduksjon på kr 490,1 mill. Endringen e eksklusiv felleskontrollert virksomhet var NOK 14 872,9 millioner ved utgangen av første kvartal 2019. Netto finansposter Realiserte netto finanskostnader var NOK 63,9 millioner i første kvartal (NOK 64,8 millioner). 2 Tall i parentes viser tall for tilsvarende periode i foregående år. Redusert gjenstående løpetid for finansielle derivate Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet: Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 17. Styret og ledende ansatte: Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov

 • Flüsse deutschland.
 • Waldhotel freudenberg.
 • Ballett wiener neustadt.
 • Møbelringen 2017.
 • Atopische cheilitis.
 • Snøhetta rondane.
 • Opiekunka osób starszych niemcy prywatne oferty.
 • G3 slim extra strong.
 • As we say in norway jodler.
 • Tradisjon engelsk.
 • Barnebasseng oslo.
 • Lützow carre preise.
 • Meininger hotel berlin alexanderplatz.
 • Røa vinterparadis.
 • Pris kulturskolen fredrikstad.
 • To dump deutsch.
 • Revmatologisk poliklinikk kristiansand.
 • Lånekassen foreldrestipend søknad.
 • Html select options.
 • Artefacts computer.
 • Absolutt nullpunkt kelvin.
 • Ferienhaus blokhus mit hund.
 • Magic loop to armer samtidig.
 • Wetter köpenick, berlin.
 • Coop bank innskudd.
 • Onsior overdose.
 • Theguardian com uk.
 • Best i test rc bil.
 • Schwäbisch hall vorteilswelt.
 • Eukaryote celler størrelse.
 • Bilder drucken im rahmen.
 • Dali zensor 5 test.
 • Privatzimmer eckernförde.
 • Hva koster det å bygge hus 2017.
 • Extensor digitorum longus.
 • Værsymboler snø.
 • Knyttetepper.
 • Downhill tirol.
 • Acdc news 2018.
 • Schalungsform beton.
 • Sykkelsete kryssord.