Home

Steinalderen i hordaland

Hordaland har opplevd flere «steinaldrer ». Den første var i selve steinalderen, med Bømlo som senter for hard stein til redskap og våpen. Myk kleberstein ble formet til forskjellige bruksgjenstander - og samme stein var ettertraktet til middelalderens bygninger. Marmor var råstoff til kalkmørtel, men ble også hogd i blokker - mest til utsmykking av danske slottsanlegg på 1700-tallet Steinalderen i Norge er perioden fra de første menneskene kom til landet frem til rundt 1800 fvt. Denne forhistoriske perioden har fått navn på bakgrunn av menneskenes redskaper, som var laget av stein, bein, flint og tre. Man deler steinalderen i to perioder: Eldre steinalder (cirka 10 000 fvt.-4000 fvt.) Yngre steinalder (4000 fvt.-cirka 1800 fvt) Senere, i steinalderen, skjer ytterligere minst to nye innvandringer til Norden. Men deler av urinnbyggernes arvemasse lever likevel fortsatt som deler av våre DNA-molekyler. Steinredskaper forteller. Flint funnet på Risøy i Hordaland. Foto: Universitetsmuseet i Bergen Det ser de ikke minst på byggeskikken, som har elementer kjent både fra Rogaland og Hordaland. Befolket siden steinalderen. Bosetningen i Etne blir anslått å være 2500 år gammel,. Steinalderen er en betegnelse på den forhistoriske tiden da stein var det dominerende redskapsmateriale ved siden av tre, horn og ben. Kronologisk er dette et langt tidsrom som mange steder har vart langt ned i historisk tid, til dels frem til det tjuende århundret. Metaller var for eksempel ukjent som redskapsmateriale i størstedelen av Amerika og Stillehavet, Australia og Sør-Afrika like.

Steinbrudd i Hordaland Grind - Ei reise gjennom natur og

Steinalderen i Norge - Store norske leksiko

i en steinalder vinterhule. Det er vått, det er kald, med mat er det skral En får snerre og tute og ule. 2. Men når sola står rund og blid over sund, er det slutt med å klage og syte. Det er mangt som er godt, av stort og av smått i havets bunnløse gryte. 3. Det går mange slags dyr i skog og på myr og gliser med grådige kjefter Hordaland fylkeskommune har som delegert kulturminnemynde i oppgåve å undersøkje og dokumentere automatisk freda kulturminne i arealplanar. Arkeologar har difor som ei av sine hovudoppgåver å undersøkje areal som vert omfatta av offentlege eller private arealplanar

Liste over kulturminner i Vestland er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Vestland.Listen er oppdelt i egne lister for hver enkelt kommune. Liste over kulturminner i Alver; Liste over kulturminner i Askvol Steinalderen ved Fosnstraumen. Meny. Velkomen til Fosnstraumen; Steinalderen ved Fosnstraumen; Steinalderstiane; Velkomen til Fosnstraumen. Steinalderbuplassane har lagt tett på begge sider av den fiskerike Fosnstraumen, ein av dei beste fiskeplassane langs kysten av Hordaland. Det er maten, havets ressursar,. Steinalderen hadde begynt. Den varte i mer enn 7000 år. Den første delen av steinalderen kaller vi eldre steinalder. Hvordan kan vi vite noe om steinalderen? Vi vet en del fordi det er funnet spor etter menneskene og livet deres. Likevel er det mye vi ikke vet. Arkeologer leter etter spor fra steinalderen Innføringen av et jordbrukslevesett i Norge skjedde sannsynligvis i flere etapper i yngre steinalder, fra 3900 f.Kr. og frem til de første gårdene ble etablert omkring 2350 f.Kr.. Kart som viser jordbrukets gradvise utbredelse i Europa i steinalderen. Den stipla linja fra Oslofjorden til Nord-Hordaland markerer usikkerhet for det norske landområdet Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner

De første menneskene i Norge - Norgeshistori

Folk var lovpålagt å tilhøre en gård i middelalderen. De fleste menneskene i Norge bodde på enkeltgårder - ikke i landsbyer eller på gods, slik det var vanlig mange steder i Europa.Gårder kunne være store og romme flere familier og deres husfolk, eller de kunne være karrige bruk drevet av en «einvirke», en enslig person Allerede for ca. 10 200 år siden var menneskene sterkt knyttet til sjøen. Dette ser vi tydelig gjennom at boplassene til de første menneskene som ankom norskekysten ofte gjenfinnes på den forhistoriske stranden. Skjærgården utenfor dagens Bømlo i Hordaland gir et inntrykk av hvordan omgivelsene kan ha vært (foto: forfatteren) Av Astrid J. Nyland, PhD-stipendiat, Løsfunnet fra steinalder med det laveste funnummeret fra Søndre Bergenhus amt (Hordaland) er funnummer B24 (er magasinert som B60b). I Anders Loranges publiserte katalog til utstillingen i 1876 er den beskrevet på denne måten: «Hulmeisel af Lerskifer, firesidet og flad men vel slebet, 3 3/8 Tommer lang og 1 1/2 Tommer bred ved Eggen aftagende mod Banen, der er utilhugget; fundet i en. Hordaland fylke. Her har ein funne spor etter menneske som har budd under helleren sidan isen frå siste istid trekte . seg attende. Dei eldste funna er frå eldre steinalder, nærare bestemt tida omkring 5200 f.Kr. Undervisningsoppleg

Anette Evensen og Helge Søfteland drar tilbake til steinalderen for å teste ut hvordan det var å være nordmann for 10000 år siden. I 14 dager skal de leve på steinaldervis, men livet i steinalderen var ikke helt slik de hadde tenkt seg I steinalderen måtte menneskene reise mye rundt for å finne mat. De jaktet på ville dyr, fisket og spiste bær. 2. Etter noen tusen år lærte menneskene seg å holde husdyr. De hadde ku, sau, geit og svin. De lærte også å dyrke korn. Gruble Spiste de. På Ruskeneset ved Søreide er det to hellere som ble gravd ut av Haakon Shetelig og Aug. Brinkmann i 1914-16. Selv i dag, over hundre år etter utgravningene, står funnene i en særstilling og gir et helt spesielt innblikk i livsmiljøet i yngre steinalder og bronsealder Kapitlene om steinalderen er delt inn i eldre og yngre steinalder. Du kan blant annet lese om hvor steinaldermenneskene bodde, hva de spiste, og om hvilket verktøy de hadde. Boka passer best for elever på mellom- og ungdomstrinnet. Steinalderen av Ole Røsholdt Det har bodd mennesker i Norge i mer enn 10 000 år. Hvem var de første som kom hit

Under vann finner man ikke bare spor etter skipsfart. Også spor etter de aller eldste bosetningene skjuler seg på havbunnen. I denne artikkelen skriver Pål Nymoen om Norsk Maritimt Museums faglige program for steinalder under vann og om aktuell forskning og forskningsresultater. Av Pål Nymoen, Norsk Maritim Museum. Steinalderens havnivå langs norskekysten var tidligere for Hvis man tenker seg Norges historie etter siste istid som en omvendt urskive som går 12 000 år tilbake. så ser man at steinalderen la beslag på en vesentlig del av denne tiden. (Tallene viser til «år før nå».) Steinalderen i Norge deles inn i eldre steinalder (10 000-4000 f.Kr.) og yngre steinalder (4000-1700 f.Kr.), mens steinalder generelt er betegnelsen som brukes på hele.

HORDALAND Vangdal, Kvam kommune Begge hovedgrupper av bergkunst er representert. Bergkunst fra veidekultur. I et avsides område rikt på hustufter fra steinalderen er det her funnet to steinblokker med noen få figurer. Disse blokkene er nå brakt til Tromsø museum,. Regionalt Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland (2004) Landskaartlegging av Hordaland fy lke - landskapstypeklassifisering av innland (2009) Landskapsverdi Hordaland kart (2012) Kulturhistorisk vegbok (1993) særs rikt på lokalitetar frå steinalderen knytt til.

Sensasjonelt jernalder-funn i Etne - NRK Vestlan

Vi utviklar Hordaland. Besøksadresse. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00-15.00 Postadresse. PB 7900 5020 Bergen Send oss ein e-post Ring 55 23 90 00. Finn tilsette Offentleg journal Nettstadskart Facebook English Personvern. Ringens diameter er 22,4 cm og 19,2 cm. Funnet i ei myr under grøftearbeid i Etne i Hordaland, høsten 1938. I dag på Bergens museum. Foto: Eldre steinalder: Fra 9500-4000 før Kr at steinalderen i Norge ikkje lenger var å rekna som eit vedheng til dansk eller sørskandinavisk steinalder, og at bergartøksane ikkje var halvdårlege kopiar av sør-skandinaviske øksar men lokale nyvinningar. Nøstvetøks Spissnakka trinnøks. Funn av steinalderlokalitetar på Sør-Bømlo. Kjelde E.Warren Hf I forbindelse med regulering av området påviste Hordaland fylkeskommune denne lokaliteten i 2014. De gjorde da funn av et førtitalls artefakter i tre positive prøvestikk, i et mulig kulturlag. Laget ble datert til tidligneolitikum, mer konkret i en periode mellom 3955 og 3770 f.Kr. som utgjør den første delen av yngre steinalder Hordaland vart hogde. I Sunnhordland og Hardanger, der dei hadde oppgangssag og utskipingskai, var det stor handel med Skottland frå 1500-talet til 1753, då tollstasjonen i Eldøyvå-gen vart lagt ned. Fyrst etter den andre verdskrigen og dei store skogplantingskampanjane breidde skogen seg i Hordaland igjen, no med mykje gran

Skipshelleren på Straume i Vaksdal kommune. Her kan du oppleva ein dag i steinalderen

Steinalderen - Store norske leksiko

 1. Helleristninger er bilder av mennesker, dyr, gjenstander og symboler av geometrisk eller mer abstrakt art som er hugd, skåret, slipt eller malt på bergflater, og av og til på løse steinblokker. Som regel finnes helleristningene på lokaliteter som ligger åpent i dagen, men mange forekomster - spesielt de malte - finnes også i huler eller under hellere.
 2. Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller
 3. Hordaland fylke. Her har ein funne spor etter menneske som har budd under helleren sidan isen frå siste istid trekte . seg attende. Dei eldste funna er frå eldre steinalder, nærare bestemt tida omkring 5200 f.Kr. Undervisningsoppleg
 4. Hordaland fylkeskommune har nå gjort det sammen med Austrheim og Radøy kommune. Jeg har hjulpet til med det jeg kan bidra med av informasjon om forskningen vår. - Hva er din rolle under åpningen? Jeg skal si litt om de arkeologiske undersøkelsene og hvor viktig dette stedet var - Fosnstraumen var et sentrum i denne steinalderen på.
 5. God onsdag! Hordaland i dag er ditt selskap her i NRK P1 frem til klokken 17
 6. Museer i Bergen: Se anmeldelser og bilder av museer i Bergen, Norge på Tripadvisor
 7. Hordaland fylkeskommune er i steinalderen når det gjelder å resultatvurdere sin egen virksomhet. De fleste kommuner viser fram en del KOSTRA-tall. Da får man i alle fall vite noe om nivået på tjenestene, kanskje til og med sammenlignet med nabokommunene

Alltid i steinalderen Detaljer Opprettet På bildet ser vi forvitret grunnfjell ved Bømlo i Hordaland. Foto: Fredin et al., 2017. En korpulent trønder. Mosambik. 2006. Smelror minnes feltarbeidet på de varme slettene og åsene som tilhører Rovuma-bassenget godt Og for deg som nettopp har våknet, en spesiell hilsen til alle dere campinggjester og ferierende i Aust- og Vest-Agder, Rogaland og Hordaland: Det er også ventet stiv kuling flere steder. Husk å sikre campingstolene, og ta inn bestemor fra røyketerassen, høhø Sveio er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland.Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord.. 1. januar 1964 ble Sveio slått sammen med deler av Skjold og Vikebygd, samt Valestrand kommuner til den. For yngre steinalder er det særlig alle pilspissene som viser til andre aktiviteter. Fra eldre steinalder er det funn av fiskesøkker som skiller seg ut. Det ble «bare» funnet fem søkker på lokaliteten, men dette blir mange når vi tar hensyn til at slike søkker først og fremst er funnet i stort antall i Midt- og Nordhordland, men få er funnet sørover Siden 1980 har det totalt vært 508 arkeologiske utgravingsprosjekter i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og på Møre. 163 av dem er fra steinalderen. I denne perioden er 428 steinalderboplasser på Vestlandet gravd ut. - Fordi Norge har brukt så mye penger på gode samferdselsprosjekter, er det stadig flere utgravinger

De fleste kjenner til at flint ble benyttet i produksjon av redskaper i steinalderen, færre kjenner kanskje til den omfattende bruken av lokale bergarter som ble brutt løs fra fjell og ur rundt om i Norge igjennom hele steinalderen. I Norge er det pr i dag registrert nær 50 steinbrudd fra steinalderen. De eldste bruddene Steinalder. Fra enkeltgjenstander til stordata - løsfunn fra steinalder i Hordaland. Av. Knut Andreas Bergsvik og Jostein Aksdal Kvalar. Kvalane under taket. Av. Knut Olav Aslaksen Utstillinger i sentrum. Muséplassen 3. Haakon Sheteligs plass 10. Universitetshagene. Mildevegen 240. Sunnhordland er den sørvestlige delen av tidligere Hordaland fylke, nå Vestland. Det utgjør et tingrettsdistrikt og et prosti som strekker seg fra fylkesgrensen mot Rogaland i sør til Selbjørnsfjorden / Langenuen / Bjørnafjorden i nord og omfatter kommunene Sveio , Etne , Bømlo , Stord , Kvinnherad , Tysnes og Fitjar som i alt utgjør 2860 kvadratkilometer og har 58 680 innbyggere (2019)

Video: Bruken av stein i steinalderen - Norgeshistori

Steinalderen i Norge - Unionpedi

Abstract Dette er et metodologisk studie med fokus mot tidevannstrømmer og deres betydning for menneskelig bosetning i steinalderen. Prosjektets hovedproblemstilling har vært å gjennomføre en geografisk lokaliseringsanalyse (etter mønster av Bergsvik 1991), av det arkeologiske materialet fra steinalder ved Tjeldsundet i Nordland og Troms Fra steinalder til middelalder Foto: privat Ingebjørg Njøs Storvik Masteroppgave i arkeologi også skrevet flere masteroppgaver som tar for seg hellerbruk i jernalder i Hordaland med fokus på livberging og økonomi. Rogaland ble valgt fordi denne type arbeid ennå ikke er gjor

Her finst mellom anna åkerreiner frå slutten av steinalderen, spor etter busetnad frå bronsealderen, tufter frå øydegardsanlegg, Hordaland fylkeskommune har ansvar for anlegget og drifta gjennom Museumssenteret i Hordaland, som eig og driv tre av bruka med fire tilsette på årsbasis Spor etter steinalderbuplassar på Bømlo strekk seg 10 000 år attende i tid. Då dei store isane smelta, om lag 10.000 år f.Kr., kom dei første menneska over norskerenna frå det som i dag heiter Danmark. Bømlo var attraktiv for desse menneska i og med det utruleg rike fiske- og dyrelivet. Fram til om lag 4000 f.Kr. livnærte folk langs kysten her seg som relativt mobile jegarar og.

steinalder under vann - Store norske leksiko

 1. DigitaltMuseum found 125 hits. Øks. Glatt, blank stein som er svakt hvelvet på begge sider, rundet
 2. ne- og friluftsområde
 3. - Magnetstripe hører steinalder-stadiet til, og burde ikke blitt servert gamle og syke folk, sier hun. Derfor foreslår hun at magnetstripen byttes ut med fingeravtrykksavleser. - Jeg har god greie på data etter å ha jobbet med det i 50 år, og vet hva jeg snakker om, sier Jørgensen
 4. Etter høringen har Hordaland fylkeskommunen flere innsigelser til flere punkt i arealplanen, blant annet I dag, mandag 15. desember, skal kommunen og fylkeskommunen møtes for å diskutere innsigelsene. Status for planarbeidet legges trolig frem på neste kommunestyremøte, torsdag 18. desember
 5. på steinalderen i nordre del av Nord- Norge har imidlertid hatt et noe forskjellig fokus. Det har derfor vært et hovedmål for dette prosjektet å gå nærmere inn på denne regionen for å på Bjorøy ved Vatlestraumen som også ligger i Hordaland (Bergsvik 1994a, Klæboe . i
Fosnstraumen | Grind - Ei reise gjennom natur og kultur i

Steinalderen spireserie

 1. Dyreliv, naturvern, seervideoer og møter med mennesker som lever nært knyttet til naturen. Vi gir deg gode opplevelser
 2. Trekk ved bosetningsmønsteret ved tidevannstrømmer i steinalderen : en geografisk lokaliseringsanalyse av arkeologiske lokaliteter fra steinbrukende tid ved Tjeldsundet, i Nordland og Trom
 3. nene representerer bosetting i steinalderen, samt gårds- og utmarksbruk i nyere tid, og er typiske for dette kystdistriktet. Det er sprengt ut en kanal mellom to av de største vannene og laget demning/overløp mot et tredje, slik at de tre største vannene er knyttet sammen. Fylke: Hordaland Kommune: Melan

Norgeshistorie.no. 17 364 liker dette · 749 snakker om dette. Norges historie, fra steinalderen til i dag, fritt tilgjengelig på www.norgeshistorie.no På Rapeneset er det registrert mer enn 20 boplassar fra yngre steinalder. Sammen med funn av boplassar på begge sider av Fosnstraumen, Restaureringsarbeidet inngår i Naturvernforbundet Hordaland sitt nyeste prosjekt «Bevaring gjennom skjøtsel», som støttes av Fylkesmannen i Vestland, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune Årets utgravinger ved Sotrasambandets prosjekt strekker seg over 15 uker. Omlag 20 arkeologer skal jobbe parallelt på tre til fire lokaliteter fra steinalderen. Den første uken gikk med til å utruste lokalitetene som skal undersøkes med nødvendig graveutstyr, bygge såldestasjoner og opprette koordinatsystem. Prøvestikk fra Hordaland fylkeskommunes registreringer i 2013 ble renset for.

Om lag 600 kubikkmeter stein var sprengt ut då Hordaland fylkeskommune fekk kjennskap til arbeidet og sende stoppordre 18.november 2008. — Brudd på kulturminnelovgivningen er svært alvorlig, og tapte kulturminner er uerstattelige. Til sammen gir kulturmninner fra steinalderen et omriss av vår forhistorie som folk og mennesker Kor budde folk i steinalderen og kva levde dei av? Turen vert ei vandring i tid frå der gardane ligg i dag og utover i lyngheilandskapet på leiting etter kor folk budde i steinalderen før folk tok til å dyrke jorda. Turen egner seg godt for 4. klasse. Byggjeskikk og kulturminne Kva er eit kulturminne? Kva for byggjemateriale har folk nytta På Skånevik-Matre-Utåker går ferjene igjen, etter driftsstansen tidlegare i dag. Norled varslar at det vil bli nokre forseinkingar utover morgonen

Arkeologi og freda kulturminne - Hordaland fylkeskommun

 1. Fra enkeltgjenstander til stordata - løsfunn fra steinalder i Hordaland - Knut Andreas Bergsvik, Jostein Aksdal. Hovlandshagen på Bømlo - steinalderarkeologi i 100 år - Trond Eilev Linge «Et bosted fra stenalderen på Bømmeløen» - av Haakon Shetelig (opptrykk fra Aarbog for Bergen Museum,1901
 2. 15. august åpnes en ny historisk vandrerute i BHTs område. Det er den sagnomsuste ferdselsveien fra Osa til Hallingskeid som nå er innlemmet i prosjektet
 3. Langs kysten er det mange små øysamfunn vel verdt et besøk. Med lokalbåt kan man nå ganske mange av disse idyllene, og man kan nå de med egen fritidsbåt eller helst kajakk hvis det ikke blåser for friskt

Universitetet i Bergen, Bergen, Hordaland. 56,806 likes · 1,063 talking about this. Universitetet i Bergen fremmer forskning, faglig bredde og.. Blomvåg kirke Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke. 162 relasjoner Hordaland og Bergen (i serien Bygd og by i Norge) Hordaland i førhistorisk tid: Svein Iindrelid (Gunnar Hagen Hartvedt, red.) 199-222 (206-207, 210) 1976: Bok: Vaksdal bygdebok, band III, Stamnes sokn: Gardsnr.49, Straume: Brita og Ivar Skre (redaktørar) 383-392 (383-384) 1965: Bok: Vaksdal bygdebok, band IV, Allmenn bygdesoge: Steinalder og. Skipshelleren er ein av dei mest kjende steinalderbuplassane i landet; utgraven i 1930-31. I den opptil 2 meter tjukke avfallsdyngja fanst store mengder reiskap, både av stein og bein, og det vart samla inn 175 000 beinfliser

Etter jernalderen kommer vikingtiden. Vi går ut av jernalderen og inn i vikingtiden med en hedensk, flergudelig religion, basert på en naturgudeverden; vi går ut av den som kristne, med en statskirke tilknyttet den romersk-katolske kirke. I mange eldre framstillinger av norsk kirkehistorie, får vi vite at Norge ble kristnet i løpet av 35 år [ De eldste inndelingene vi kjenner til i Bergen er fjerdingene, som er nevnt i Magnus Lagabøtes bylov fra 1276; i 1520-årene omtaler lensregnskapene for Bergen kongsgård dem ved navn, henholdsvis Bryggen, Øvregaten, Vågsbunnen (eller Korskirkens kvarter) og Stranden.Hver fjerding hadde 12 nevndemenn i bylagtinget. Denne inndelingen ble før 1596 erstattet av en inndeling i roder, 24 i alt. HORDALAND Bryggen museum, Bergen Museet viser bevarte rester av Bergens eldste bebyggelse fra 1100-tallet, runeinnskrifter mm. Adresse: Dreggsallmenningen 3, Bergen. Tlf. 55 31 67 10 Tysse, Skånevik Klebersteinsbrudd. På denne gården finnes et gammelt klebersteinsbrudd. Litt.: Jens Holmboe, Artikkel i Naturen, 1922. Side 382. Rusøy, Tysnes. Norsk fiskerihistorie går helt tilbake til steinalderen. De første innvandrere til Norge oppdaget tidlig at det utenfor kysten fantes rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Undersøkelser av boplasser har vist at steinalderfolket drev fiske både i sjø, vann og elver. Fisk etablerte seg tidlig som et viktig ressursgrunnlag for befolkningen langs kysten

Liste over kulturminner i Vestland - Wikipedi

 1. Hordaland: Bygd og by i Norge - Hordaland og Bergen 1976 ISBN 82-05-08687-7 Hordvik: Hordvik : bygda vår 2001 ISBN 82-996015--9 Hosanger: Ættebok for Hosanger fram til omlag 1960. Band I 1. Del 1967 Hosanger: Ættebok for Hosanger fram til omlag 1960. Band I 1. Del, 3. utgåve 2003 ISBN 82-995791-1-2 Hosanger: Ættebok for Hosanger fram til.
 2. Fjellfisket i Sør-Norge har vært omfattende og mangfoldig i flere tusen år. I Fjellfisket i fortiden samles ny kunnskap om dette fisket i én bok, og for første gang har fagfolk fra ulike natur- og kulturhistoriske disipliner gått sammen for å belyse temaet. I elleve artikler formidles ny innsikt i fangst av ørret og andre arter i fjellet fra steinalderen til nyere tid
 3. Hordaland Kilde: www.visithordaland.no Fjordene gir Hordaland sin karakter. Om du velger å begynne innerst og østfra, der landets største høyfjellsslette Hardangervidda går bratt ned mot fjorden, ytterst og lengst vest i havgapet, eller i Bergen, så er det fjordene som setter sitt preg på landskapet

Steinalderen ved Fosnstraume

Bosetningsmønsteret i Norge viser en klar konsentrasjon til relativt begrensede områder, i første rekke det sentrale Østlandsområdet, likeledes til konsentrasjoner langs kysten, særlig omkring større byer som Arendal, Kristiansand, Stavanger/Sandnes med Jæren, Haugesund/Karmøy, Bergens-området, Ålesund med omliggende del av Sunnmøre, samt Trondheim med områdene øst og sør for. Hordaland: Havrå Havrå er ein heilskapleg fjordgard, slik dei var før utskiftinga på 1800-talet. Garden er arkitektonisk og kulturhistorisk eit nasjonalt eineståande fjordgardsanlegg med eit svært godt bevart vestnorsk klyngetun med original teigblanding

Industri, energi og naturressursar | Grind - Ei reiseStamnes – WikipediaOsterøy museum | Museumssenteret i HordalandSteinbrudd i Hordaland | Grind - Ei reise gjennom natur og

Ville selja steinalder­øks - meldt til politiet. Ville selja steinalder­øks - meldt til politiet. Fornminneinteresserte reagerte etter at denne øksa blei lagt ut til sals på Finn.no. No etterforskar politiet om dette er ulovleg eller ikkje. Jostein Aksdal er arkeolog i Hordaland fylkeskommune I Hordaland var tradisjonelt gardsdrift og fiske, gjerne med handverk som attåtnæring, måten ein overlevde på. Landskapet var velpleid. Dyra gjekk på beite i utmarka og heldt vegetasjonen nede. Bakkemurar og steingardar vart bygd og halde ved like Hide metadata. Trekk ved bosetningsmønsteret ved tidevannstrømmer i steinalderen : en geografisk lokaliseringsanalyse av arkeologiske lokaliteter fra steinbrukende tid ved Tjeldsundet, i Nordland og Trom

 • Fjällräven kånken 16 liter.
 • Jets toalett selges.
 • Getty ektefelle.
 • Der blutige pfad gottes ganzer film.
 • Weber grillkurs hildesheim.
 • Norges herligste episoder.
 • Lol worlds 2017 match schedule.
 • Amma i sängen.
 • Lokale statsforvaltningen.
 • Topptur sunndalsøra.
 • Assistanshund ångest.
 • Itil emergency change.
 • Dikt med bokstavrim.
 • Trillepose vs voksi.
 • Fantasi kryssord.
 • Schlittschuhlaufen hamburg farmsen.
 • Damplokomotiv tegning.
 • Samsung account app.
 • Utdanningsforbundet forsikring innbo.
 • Liverpool players 2018.
 • Testikkelsmerter.
 • Chupacabra bilder.
 • Oppblåst mage behandling.
 • Ark noclip.
 • Geografi cappelen damm kapittel 2.
 • Arctic cat parts.
 • Sandnes mandarin petit.
 • Alpint world cup 2018.
 • Wind of change scorpions.
 • Handball nordhausen männer.
 • Su 35s.
 • South carolina fakta.
 • Tips til høyreregel.
 • Turdress dame.
 • Svar etter konisering.
 • Cafe seeterrassen 80er 90er party 2017.
 • Mikroorganismer i normalfloraen.
 • Kletterwald wuhlheide.
 • Pulsar dfa75 manual.
 • Blodutredelse på låret.
 • Suveren stat.