Home

Universell utforming video

PDF: Veileder universell utforming av video Last ned Veileder universell utforming av video.pdf. Nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev. Påmelding nyhetsbrev. E-post: Ved å melde deg på nyhetsbrevet godtar du våre betingelser . *nasjonal pådriver i. Universell utforming er en generell kvalitetsheving av transportsystemet som gjør at flere mennesker vil og kan velge å gå, sykle og velge å ta kollektivtran.. Universell utforming handler ikke alltid om fysiske tiltak. Pionertur i Oslo . Utfordringer som finnes i det offentlige rom for mennesker med demens. Ørens lyd i operaen . Det flotte operabygget er laget for å skape god lyd. Koder trafikklys . Trafikklysets hemmelige kode. Tinkern Universell utforming; Video; Video. Her finn du nokre nyttige videoar innan universell utforming. Tre videoar frå ein tidlegare kampanje. Ver merksam på at nettsida det blir vist til i desse tre filmane, finst ikkje lenger. Døra og mannen med laks . Ringeklokke Trap Fylkeskommunene ser derimot ikke ut til å ha hatt samme fokus på universell utforming for video, og kun 36% av videone har undertekster. Det betyr ikke nødvendigvis at utekstede videoer bryter reglene for universell utforming, da reglementet også gir muligheten for å ha en tekstbeskrivelse som beskriver lydinnholdet i videoen

Veileder for universelt utformet video - Universell

Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Noen enkle råd for utforming av nettsider. Bruk standard teknologi og WAI - retningslinjene inkludert WCAG 2.0. Bruk riktig og gyldig HTML og CSS. Skill mellom innhold og struktur, Sidene skal være ryddige og oversiktlige. Ikke lagre tekstbilder som bilder. Bilder skal ha bildebeskrivelser. Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene De fleste som produserer og publiserer mye video benytter seg av en ekstern tjeneste for automatisk teksting, fordi det blir for ressurskrevende å tekste manuelt. Kvaliteten blir som regel noe dårligere, men det kan gjøres manuelle forbedringer i etterarbeidet med den automatiske tekstingen. Det skilles på uforkortet og forkortet teksting

Statens vegvesen - Universell utforming og Folkehelse

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing Universell Utforming Dennis Fjeldvang. Loading... Unsubscribe from Dennis Fjeldvang? Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now Ein informasjonsfilm med 24 konkrete tips om universell utforming av nettløysingar. Målgruppa for filmen er deg som jobbar med innhald, design og koding. For.. Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o

Filmer om Universell Utforming

 1. g. Veilederen «Universell utfor
 2. g gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utfor
 3. g av video . https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/video . Gratis kurs om utfor
 4. Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve
 5. g av ikt i likestillings- og diskri
 6. g i høyere utdanning. Si gjerne fra om innhold dere ønsker på plass
 7. g vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskri
UNIVERSITETET I SØR-ØST NORGE - Tone Nærø

Video - Husbanke

Med sitt e-læringskurs om universell utforming av Word og PowerPoint- dokumenter, Inspera, video og PDF har hun bidratt til å gjøre både administrative og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Innlandet kjent med universell utforming, og i stand til å gjøre sine dokumenter tilgjengelige for alle E-læringskurs om universell utforming av nettinnhold. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle

Video. Video. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Helsearbeiderfag Vg2. I arbeid med mennesker. Universell utforming og Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig I retningslinjene for universell utforming av nettsider ligger det krav til bruk av grafikk, disse gjelder også for video. Kort oppsummert er kravene: Unngå fargekontraster som formidler viktig informasjon for eksempel i en tabell, fargekontraster som er problematiske kan være grønn/rød, lilla/gul med flere Lyskultur - Belysning og universell utforming > Belysning og universell utforming . 36 visninger. Serie: Lyskultur - Belysning og universell utforming Belysning og universell utforming. 03:50. 36 ganger avspilt; Luminanskontrast og blendin

Universell utforming for - Video Innovatio

Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next Universell utforming, ut på tur, aldri sur.wmv - Duration: 8:16 En video som forklarer hvorfor universell utforming skal være med fra idé til ferdig prosjekt Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. kommunenettverk universell utforming 25-27. september 2017. Kommunenettverket universell utforming jobber hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder, og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- kommuner jobber aktivt med universell utforming og kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og gode eksempler. Solveig.

All forhåndsinnspilt video skal ha et tekstalternativ. Webutviklere har fått en ny regelbok å forholde seg til. Ideen er at nye løsninger skal ta mer hensyn til universell utforming fra grunnen av. - Det viktige er å holde det så rent som mulig og iverata respekt for brukeren Byggverk med krav om universell utforming er beskrevet i § 12-1. I byggverk med krav om universell utforming er det viktig at dører er godt synlige og lette å bruke for flest mulig uavhengig av brukerforutsetninger. a. Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse Universell utforming for svaksynte Foto: Pixabay.com Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

 1. g er utfor
 2. g er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, ad
 3. g . Video. Vis flere relaterte artikler. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet
 4. g. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utfor
 5. g handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår
 6. g Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utfor

Lid, Inger Marie (2012). Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til universell utforming, mangfold og deltakelse. NTNU biblioteket. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015). Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018 Universell utforming handler ikke om ekstra løsninger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ved å tenke på de som har ekstra utfordringer når vi designer og utvikler nettsider, vil det føre til bedre løsninger for ALLE § 12-1. Krav om universell utforming av byggverk § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3. Krav om heis i byggverk § 12-4. Inngangsparti § 12-5. Planløsning § 12-6. Kommunikasjonsvei § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal § 12-8. Entre og garderob

Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol er universell utforming. I forbindelse med arbeidet i kommunenettverk universell utforming har det blitt gjort mye bra arbeid i de kommunene og fylkeskommunene som er med i det nettverket. Bygg og uterom I januar 2018 publiserte KS heftet Nyttig for alle, nødvendig for noen med noen gode eksempler presentert Nyheter om arbeidet med universell utforming i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utforming av nærskolen innen 2030 29. mai 2018 En av fire studenter har en funksjonsnedsettelse 16. mai 2018 Hørselshemmede barn og unge sliter med dårlig tilrettelegging 02. mai 2018 Slik kan arkitekter bruke lys og farger 19. april 2018 Digihjelpen. Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell.

Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person Kjøp Universell utforming og samfunnsdeltakelse fra Cappelendamm Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger UNIVERSELL UTFORMING: - Folk tenker også det er usannsynlig at de noen gang vil trenge universell utforming i sin hverdag, Video: Manchester United Foundation Vis mer Universell utforming berører et bredt spekter av sektorer og fagområder og en rekke interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner, faginstitusjoner, fylkeskommuner og kommuner. I arbeidet med handlingsplanen er det avholdt flere konferanser for å få innspill og mange konsultasjonsmøter Universell utforming er ikke et produkt, men handler mest om prosess. Gjennom å dele egne erfaringer gir forfatteren deg både kunnskap om typiske feil og gode råd; hva er bra med tilgjengelighetsstandardene, hvordan gjøres brukertester med funksjonshemmede, kan blinde få noe ut av video og bilder,.

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne Universell Utforming AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utforming. Dette omfatter deltakelse i CENs strategigruppe for universell. utforming i generell standardisering og CENs hjelpemiddelkomite samt i ISO (aldrende samfunn)

Eieform. Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.. Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer Følger du reglene som trådte i kraft 1. juli 2014? Meld deg på vårt kurs i universell utforming av nettsider, kurset for deg som vil vite hva som skal til for å følge reglene som gjelder alle norske nettsider.Vi ser på WCAG 2.0 og WCAG 2.1. Eksisterende sider har frist på seg til 2021

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Vi fokuserer på økt inkludering og løsninger som er likestilte i bruk, og forsker på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design Kommunenettverk universell utforming. Kommunenettverk universell utforming vil i 2019 fokusere på universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser. KS har de siste fem årene drevet et nettverk om universell utforming for kommuner og fylkeskommuner. Her fra Midgardsormen i Time kommune Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk Dette bladet behandler planlegging av møtesteder i bygninger som skal være tilgjengelige for publikum. Bladet tar for seg utforming, bruk og tilgjengelighet i hovedinngang, vestibyle, venterom, møtesteder og pausearealer, garderobe og toaletter. Det omhandler også servicefunksjoner og inneklima Ergoterapeututdanningen ved VID vitenskapelige høgskole inviterer til kurs i universell utforming (UU) onsdag 19. desembe

Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne Relevante anvisninger Planlegging 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109.

Nettsider — Blindeforbunde

Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Hørsel og universell utforming. Kombinerte sansetap og universell utforming. Syn og universell utforming. Universal Design of Presentations Politiets nettsted er best på universell utforming blant 278 offentlige og private nettsteder som er gransket av Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utforming. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I dette arbeidet har det vært utarbeidet flere handlingsplaner for å nå målet. Den første. Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Viken fylkeskommune inviterer til digitalt seminar om universell utforming og sosial bærekraft. Formålet er å rette fokus på FNs mål fra Agenda 2030 «Leaving no one behind». Vi ønsker å gi deltakerne forståelse og innsikt i verdien av sosial bærekraft slik at vi sammen kan skape et samfunn for alle

Kompetansesenter for universell utforming Universell

 1. g bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet, sier statsråd Horne. Regjeringen har en historisk satsing på samferdsel, med en bevilgning på 59,7 milliarder kroner i 2016. Universell utfor
 2. g er et lovfestet tema i byggeprosjekter og planprosesser. Det er et ungt fagfelt under utvikling, der forskning og praksis kontinuerlig tilfører ny kunnskap som gir endring i både faglig fokus og i byggereglene
 3. g innen 1. januar, 2021
 4. g er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfo
 5. g betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det betyr blant annet at blinde kan lese skilt og rullestolbrukere kommer inn i bygg. Norges Blindeforbund jobber aktivt for at samfunnet skal bli universelt utformet
 6. g av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.Forskriften gjelder alle nettjenester og apper som er rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor

Teksting - Veileder for universelt utformet video

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019 Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for ekspempel blinde eller døve personer). Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at også en døv person kan se den og skjønne hva det dreier seg om Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i sin tur avløste tidligere publikasjoner om temaet. Huskeliste Fra side 4 i veilederen har vi hentet denne huskeliste: Husk at Universell utforming i reiselivet Universell utforming av produkter, bygninger og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet og bedre opplevelser til fler

Tilsynet for universell utforming av ikt - Dif

 1. g? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film.
 2. g i bygg. Universell utfor
 3. g: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på universell utfor

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet (integrert). Åpne i fag: Helse- og oppvekstfag Vg1; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode. krav til universell utforming av forhåndsinnspilt multimediainnhold, krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, krav til universell utforming av nye intranett og ekstranett. Etter dagens Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger skal virksomhetene utforme sine nettløsninger i henhold til WCAG 2.0 retningslinjene Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle universell utforming som strategi i kommunens verksemd. I 2011 er det arbeidd med kommuneplan. Ressursgruppa for universell utforming har gitt høyringsuttale til kommuneplan. I samfunnsdelen i kommuneplanen for Stord kommune er det lagt vekt på og kome med fleire punkt om universell utforming

Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer. - I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk i sjekklister, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk Universell Utforming handler om å gjøre produkter, bygg og uteområder i alminnelig bruk tilgjengelig for alle mennesker. Du tenker kanskje først og fremst på handicaptoalett og rullestolramper, men det omfatter også mye mer enn dette

Kapittel 3 om universell utforming og individuell tilrettelegging, og §§ 24, 25 og 26 om aktivt likestillingsarbeid for så vidt gjelder funksjonsnedsettelse, gjelder likevel ikke på Svalbard og Jan Mayen, installasjoner i virksomhet på norsk kontinentalsokkel, norske skip i utenriksfart og på norske luftfartøyer Universell utforming er nødvendig for noen, og gir praktiske og gode løsninger for oss alle. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet Veikartet Universelt Utformet nærskole 2030, som viser hvordan man kan nå målet om en universelt utformet skole gjennom konkrete tiltak som gjennomføres systematisk og trinnvis Universell utforming. Oversikt November 2010 . Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell u t forming. Den belyser strategi, prinsipper og begrepsinnhold og går inn på bakgrunn, ideologi og hensikten med begrepet. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov- og forskriftsverket på området Universell har utviklet sju konkrete retningslinjer (se ramme) til hvordan man skal arbeide med universell utforming av læring, og disse finnes i sin helhet på prosjektets nettsted www.udll.eu. Snart er Universell ferdig med å oversette dokumentet til norsk, og da vil retningslinjene bli tilgjengelig på www.vuu.no, som er enhetens portal for universell utforming av læringsmiljø Universell utforming # Farger # Du bør alltid bruke mørk tekst på lys bakgrunn, med mindre rommet har dårlig belysning. Video bør tekstes, beskrives - gjerne i notatfeltet. Utforming # Skrift # Minste skriftstørrelse i tekst bør være minst 24 punkt og i overskrift 32 punkt

Synstolking - Veileder for universelt utformet video

 1. g mot nye høyder - fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utfor
 2. g innen IKT bør det altså tas høyde for at standardteknologi kan kombineres med spesielle løsninger. Dette er, i alle fall når vi trekker dette litt langt, også praksis i fagfelt der universell utfor
 3. g i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt)
 4. g Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utfor
Brev- og dokumentmaler | Norges miljø- og

Video: Universell utforming av IKT på 2 minutter - YouTub

Avfall | Universitetet i Bergen

5 konkrete forbedringer for universell utforming. Publisert 01.11.2017. Fra og med 1.juli 2014 var det påkrevd for alle nye nettsider i Norge å følge retningslinjene satt av Difi for IKT-systemer. Kravene om universell utforming gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar

Inngangsparti - GlamoxJæren Gulv - www

Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Funka arbeider med alle typer av spørsmål rundt universell utforming. I ti år har vi vært markedsledende i Sverige på område universell utforming av informasjon, men vi arbeider også med lokaler, møteplasser, aviser i papirformat, orientering, kart og varselskilt Universell utforming. Skilt. Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer. Norges Blindeforbunds krav til skilt

Kirkene i EngerdalNydalen vgs | FagFlisPapirbredden 1 – Grønland 58 – Papirbredden

Universell utforming omfatter både den arkitektoniske helheten og en mengde detaljer, og er knyttet til alt fra organisering og dimensjonering av rom og arealer til utførelse, materialvalg og fargesetting. Denne anvisningen fokuserer på universell utforming i de første fasene av prosjekteringen et inkluderende samfunn. og Ravneberg, 1991, s. 321-322). I dag er universell utforming blitt et sentralt begrep i arbeidet for å oppnå økt tilgjengelighet og like muligheter (Tøssebro, 2010) universell utforming på engelsk. Vi har to oversettelser av universell utforming i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

 • Ti i skuddet 1973.
 • Chicken fried lyrics.
 • Bil motordeler navn.
 • Skavlan talkshow.
 • How did the democracy start.
 • Stromausfall leipzig gohlis.
 • Oppbevaring av propan innendørs.
 • Purim wikipedia.
 • All super mario odyssey kingdoms.
 • Weber grillkurse 2018.
 • Trolljegeren trailer.
 • Kunsthaus graz eintritt.
 • Barbermaskin skjegg.
 • Montere vannbrett.
 • Strikke hårbånd baby.
 • Farlig å klemme på magen gravid.
 • Politikeren kryssord.
 • Östtyskland västtyskland.
 • Tinder feil avstand.
 • Bandera mexicana con movimiento.
 • Jet fighter me 262.
 • Carambar berlin.
 • Edamer ost.
 • Dso angriff der nordmänner wiki.
 • Skoda octavia stasjonsvogn.
 • Mischlings welpen wiesbaden.
 • Pyramide mainz bewertung.
 • Iron ore price spot.
 • Balanitis salbe.
 • Fly fra stockholm til oslo.
 • Samba nürtingen bilder.
 • Challenger 1.
 • Hva er gulvbjelke.
 • Marka rundt 2018.
 • Breath of the wild how to use spirit orbs.
 • Amex kredittkort.
 • University in england ranking.
 • Sirkelsektor definisjon.
 • Griffon bruxellois til salgs.
 • Kompleks tall.
 • Isolert kobbertråd.